Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : Or.271.9.2011 (wynik)

Numer sprawy : Or.271.9.2011
2011-09-21
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 21.09.2011 roku.

Znak sprawy; OR.271.9.2011


       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2011/2012

Numer ogłoszenia: 298910 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zadanie Nr 1 - dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy i Muzeum Regionalnego w Wiślicy w ilości 100000 litrów, oraz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w ilości 30 000 litrów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

2. Zadanie Nr 2 - dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ilości:15 ton miału węglowego i 50 ton węgla kamiennego.

1.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 dotyczy:

 Dostawy oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy Muzeum Regionalnego w Wiślicy i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy o parametrach:.

wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,

gęstość w 15o C (kg/m3) - max. 860,

skład frakcyjny: do temp. 250o C destyluje %(V/V) - max 65,

skład frakcyjny: do temp. 350o C destyluje %(V/V) - min.85,

lepkość w temp. 20o C (mm2/s) - max. 6,00,

temperatura zapłonu (oC) - min.56,

zawartość siarki %(m/m) - max. 0,10,

temperatura płynięcia (oC) - max. -20,

pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej-%(m/m) - max.0,30,

zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) - max. 24,

pozostałość po spopieleniu %(m/m) - max.0,01,

zawartość wody (mg/kg) - max.200,

barwa wizualna - czerwona,

2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 dotyczy:

Dostawy węgla kamiennego i miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ilości:.

- węgiel orzech II - uziarnienie 50-25mm ,typ 31.1 i 31.2- o wartości 30 000 Kcl ilość 50 ton,

- miał węglowy - o wartości powyżej  22 000 Kcl ilość 15 ton,  Zawartość popiołu (Ar%) - 11,1 - 11,9, Zawartość wilgoci(Wtr%) - 10,0 do 12,0, Zawartość siarki (Str%) - do 0,61 - 0,75

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5, 09.11.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja) - w zakresie Zadania Nr 1 -Koncesja na obrót paliwami ciekłymi na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej zamówieniem. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW DZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ

4) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym- Załącznik Nr 5 do SIWZ

5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

6) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 2 - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę- Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, gdy:

1) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego,

3) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wiślicy, Ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica, Pokój nr 12 - I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Wiślicy, Ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica, Pokój nr 9 - I piętro - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy oraz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy i Muzeum Regionalnego w Wiślicy w ilości 100 000 litrów, oraz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w ilości 30 000 litrów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania przetargowego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ilości:15 ton miału węglowego i 50 ton węgla kamiennego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

                                                Z upoważnienia Wójta Gminy 

                                                    Sekretarz Gminy

                                                    mgr Jacek Balicki

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK