Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : Or.271.9.2011

Numer sprawy : Or.271.9.2011
2011-09-21
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 07.10.2011 roku

Numer sprawy: Or.271.9.2011

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Numer sprawy. Or.271.9.2011: Nazwa zadania: "Dostawa  oleju napędowego grzewczego  do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2011/2012”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców dla:

 

I.  CZĘŚĆ Nr: 1 - Zadania Nr 1: Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy oraz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe „ELEKTRO-BENZ”, 26-500 Szydłowiec, Zdziechów 1

 

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 478 101,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena dla Zadania Nr 1.

 

II. CZĘŚĆ Nr: 2 – Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy  ofertę złożoną przez Wykonawcę: Handel Węglem Transport Towarowy, Ryszard Cham, Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin

 

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 44 100,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena dla zadania.

 

Wybrani Wykonawcy zobowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 11.10.2011 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

CZĘŚĆ Nr: 1 - Zadania Nr 1: Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy oraz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy

 

Oferta Nr 1 -  Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe „ELEKTRO-BENZ”, 26-500 Szydłowiec, Zdziechów 1

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

Oferta Nr 2 - Petrolis sp. Z o.o. Ul. Władysława Jagiełły 10/204 26-700 Zwoleń

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 93,44 pkt ,

Łączna punktacja  93,44 pkt.

 

Oferta Nr 4 - „Piast” Sp.z o.o, Ul. Igołomska 29b 31-983 Kraków

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 91,72 pkt ,

Łączna punktacja 91,72 pkt.

 

 

II. CZĘŚĆ Nr: 2 – Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy

 

Oferta Nr 5 -  PHU „AGROPOL” Zbigniew Baran 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 152 B

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,71  pkt ,

Łączna punktacja  96,71 pkt.

 

Oferta Nr 6 - Handel Węglem Transport Towarowy, Ryszard Cham, Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferty.

Oferta Nr 3 – Stacja Paliw „ANGIELSCY” Sp.j, Małgorzata Angielska-Ślusarska, Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski, Śladków Mały, 26-020 Chmielnik.  

 

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 89, ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający odrzucił ofertę z powodu niezgodność jej treści z treścią SIWZ a w szczególności oferta niespełnienia ustalonych przez zamawiającego wymogów dotyczących jej wypełnienia . Zamawiający w SIWZ w dziale  X. Opis sposobu przygotowania oferty ust. 1. Przygotowanie oferty, pkt. 6)  opisał sposób przygotowania dokumentów a mianowicie: „Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach”.

Wykonawca przedstawił ofertę na Zadanie Nr 1-  dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy oraz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy niestosując się do powyższego zapisu.

Wykonawca nie określił ceny za jaką zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia. Przedstawiając jedynie cenę jednostkowa w formularzu ofertowym wykonawcy- Załącznik Nr 1 do SIWZ  dla wybranego przez siebie zadania oraz przedłożył niewypełniony formularz cenowy  - Załącznik Nr 2 do SIWZ dla w/w zadania.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi Wykonawcami, w zakresie zadań,  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

  

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak