Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.8.2011 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.8.2011
2011-08-12
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 243894 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011

Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Wawrowice, Gorysławice

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Wawrowice, Gorysławice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i dostawy przewidziane do wykonania w ramach umowy o przyznanie pomocy UM13-6930-UM1330008/10 w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczącej realizacji operacji : "Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Wawrowice, Gorysławice, Górki" zawartej pomiędzy Gminą Wiślica a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego polegające na:

I.  Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Szczytniki

1.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

4. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

5. Roboty zewnętrzne - budowa placu zabaw dla dzieci, boiska do mini piłki nożnej i ogrodzenie

6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczytnikach

II. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Szczerbaków

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

4. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

5. Plac zabaw dla dzieci do lat 9 o nawierzchni trawiastej

6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczerbakowie

III. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Koniecmosty

1.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

4. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

5. Roboty zewnętrzne - budowa ogrodzenia

6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecmostach

IV. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Gorysławice            

1.Wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich

2. Wykonanie elewacji budynku

3. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

4. Roboty zewnętrzne - budowa placu postojowego

5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorysławicach

V. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Wawrowice

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

4. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

5. Roboty zewnętrzne - budowa placu zabaw, budowa ogrodzenia

6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wawrowicach

VI. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Ostrów

1. Wymiana pokrycia dachu

2. Wykonanie elewacji budynku

3. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

4. Roboty zewnętrzne - budowa placu zabaw dla dzieci, boiska do mini piłki nożnej

5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie

VII. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Górki

1. Wymiana stolarki drzwiowej

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

4. Wykonanie elewacji budynku

5. Roboty zewnętrzne - budowa ogrodzenia, budowa placu zabaw dla dzieci

6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Górkach

VIII. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Kuchary

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

4. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

5. Roboty zewnętrzne - budowa ogrodzenia                                                  

6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) Dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ:

a. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Szczytniki

b. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Szczerbaków

c. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Koniecmosty

d. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Gorysławice          

e. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Wawrowice

f. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Ostrów

g. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Górki

h. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Kuchary

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ A PRZEDMIARAMI ROBÓT WYKONAWCA DO OBLICZENIA CENY OFERTY PRZYJMUJE WYŁACZNIE ROBOTY (MATERIAŁY) WYSZCZEGÓLNIONE W KSIĄŻCE PRZEDMIARÓW

2) Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych dla zadania "Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Wawrowice, Gorysławice, Górki" - załącznik Nr 10 do SIWZ oraz Zgłoszenie robót budowlanych – Załącznik Nr 12 do SIWZ.

3) Książka przedmiarów: Załącznik Nr 11 do SIWZ.

4) Zestawienie rzeczowe i opis wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Wawrowice, Gorysławice, Górki – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tożsamych z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanego za pomocą kodów we wspólnym słowniku zamówień jak zamówienie podstawowe.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.30-4, 45.26.12.13-0, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.31.12.00-2, 45.40.00.00-1, 45.11.27.23-9, 45.34.20.00-6, 45.21.22.00-8, 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9, 39.14.13.00-5, 39.13.60.00-4, 39.12.12.00-8, 39.11.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15000 PLN, słownie: piętnaście tysięcy złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 dla wadium z adnotacją: : „Wadium na urządzenie miejsc rekreacji"

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

w terminie 31-08-2011 godz. 8.00, sposób przekazania: dołączyć do oferty dokument w oryginale.

U W A G A!!!

W przypadku:

- Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego – przelewu,

- Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do dnia 31.08.2011r. godz. 8.00.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt C.2 niniejszej siwz

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej pięciu robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 600 000 zł brutto, których przedmiotem była: - co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie boiska o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej, - co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie placu zabaw dla dzieci, - co najmniej jedna robota budowlana polegająca na wykonaniu docieplenia budynku lub wykonaniu elewacji budynku, - co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie placów postojowych lub chodników lub placów z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 100 m2, - co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku lub remoncie budynku, wszystkie winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt C.1 i C.2 niniejszej siwz;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt C.2 niniejszej siwz

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt C.2 niniejszej siwz

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt D niniejszej siwz;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 2 do SIWZ, 5. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie książki przedmiarów robót i podpisane przez wykonawcę - załącznik nr 11 do SIWZ,

6. Zestawienie cenowe dla dostaw wyposażenia świetlic - wypełnione i podpisane przez wykonawcę - załącznik nr 3 do SIWZ,

7. Projekt umowy - parafowany przez wykonawcę - załącznik nr 8 do SIWZ,

8. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści dokumentów stanowiących integralną część umowy, w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np. ujawnienie błędu projektanta; wystąpienie robót zamiennych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; rezygnacji z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym terminów wykonania zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu; Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o czas opóźnienia w realizacji robót wynikły wskutek: - siły wyższej, - okoliczności, których nie można przewidzieć, - zaistnienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, dla danej pory roku - przyczyn zależnych od Zamawiającego, np. opóźnienie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy - z winy Zamawiającego - wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu prawidłowego wykonania prac, a uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, - w wyniku kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, - nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego.

2.1. Przez przypadek wystąpienia siły wyższej będzie się rozumieć w szczególności każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niezależne od stron niniejszej umowy, których zaistnienie lub skutki mogą wpłynąć na terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub niewykonanie wynikających z niej zobowiązań.

2.2. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust.

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń.

3.1. W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3. data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym zdarzenia te uniemożliwiły kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

4. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika/ów robót, o ile będzie to konieczne z przyczyn obiektywnych np. utraty przez wskazaną osobę zdolności do pracy - o ile Zamawiający daną zmianę zaakceptuje czy też wystąpi o jej wprowadzenie.

5. Zmiana terminu wykonania lub wynagrodzenia umownego wynikająca z konieczności wcześniejszego wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; zamiennych; rezygnacja z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym.

6. Wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

7. Wszelkie zmiany umowy, w szczególności dotyczące rozliczania umowy lub dokonywania płatności na skutek wytycznych dotyczących realizacji projektu ze strony Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialną za podpisanie z Zamawiającym umowy o dofinansowanie. 8. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub ich wytycznych. 9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innych zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego.

10. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych teleadresowych, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną, umowy - np. zmiana rachunku bankowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica, I piętro, pok.Nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2011 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK