Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.7.2011 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.7.2011
2011-08-04
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

                                                                          

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Odbudowa dróg powodziowych na terenie Gminy Wiślica

Numer ogłoszenia: 230188 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

        Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg powodziowych na terenie Gminy Wiślica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie Nr 1: Odbudowa drogi gminnej Nr 004386 T Skorocice – Aleksandrów na długości 1550 mb w zakresie:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

- Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką na poszerzeniach jezdni

- Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką.

- Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm na poszerzeniach jezdni.

- Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm na całej szerokości jezdni.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm na poszerzeniach jezdni.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm na całej szerokości jezdni.

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm.

- Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur o średnicy 50 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonanie naziomu i ścianek prostych prefabrykowanych.

- Rozebranie przepustów rurowych o śr.40 cm.

- Przepusty rurowe pod zjazdami na drogi boczne (4 szt) - rury żelbetowe o średnicy 50 cm.

- Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.50 cm.

- Przepusty rurowe pod zjazdami    (25 szt) - rury żelbetowe o średnicy 40 cm.

- Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.40 cm.

- Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

- Podczyszczenie istniejącego rowu z uzupełnieniem poboczy, wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4 m3 w gr.kat. III, nadmiar ziemi z odwozem. na odl.do 1 km sam.samowyład.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Książka przedmiarów - Załącznik Nr 9 do SIWZ

Zadanie Nr 2 - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezie dz. Nr 211 na długości 385 mb w zakresie:

- Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką.

- Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm.

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Książka przedmiarów - Załącznik Nr 9 do SIWZ

Zadanie Nr 3 - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony dz. Nr 272, 531 na długości 250 mb w zakresie:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm.

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Książka przedmiarów - Załącznik Nr 9 do SIWZ

Zadanie Nr 4 - Odbudowa drogi gminnej w m. Gorysławice dz. nr 470 na długości 265 mb w zakresie:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm.

- Regulacja studzienek kanalizacyjnych.

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Książka przedmiarów - Załącznik Nr 9 do SIWZ

Zadanie Nr 5 - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki dz. Nr 825 na długości 180 mb w zakresie:

- Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK