Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.6.2011 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.6.2011
2011-08-02
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci.
Numer ogłoszenia: 227624 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3792128.

        Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Wiślica w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci.

Przyjmuje się, że liczba dni nauki w roku szkolnym 2011/2012 i tym samym liczba dni wykonania usługi uczniów wynosi 194 dni.

Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy        prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

                Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień tj: Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem o której mowa w art. 5 Ustawy o Transporcie Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty               złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu - oświadczenie Nr 2 do SIWZ

        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty               złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu - oświadczenie Nr 2 do SIWZ

        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty               złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu - oświadczenie Nr 2 do SIWZ

        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty               złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu - oświadczenie Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.     22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy       przedłożyć:

        koncesję, zezwolenie lub licencję

        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,                należy przedłożyć:

        1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

        2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu             wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie              wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w    postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych       oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

        1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy             przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie               zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

6. Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 7 - Załącznik Nr 6 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np.:

 - zmiany organizacji roku szkolnego i tras dowozu.

- w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

 - w zakresie ewentualnego wykonania - robót budowlanych związanych z remontem, modernizacją, budowa drogi/dróg którymi będzie realizowany dowóz/odwóz dzieci związanych ze zmianą przebiegu trasy oraz wynagrodzenia.

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego,

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a warunkiem wyżej wymienionych zmian jest to, aby zmiany te były korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica, pok Nr 12- I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2011 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Wiślicy, Ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica, Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Poranny dowóz do szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowego odwozu dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Łatanice (dojazd do posesji Państwa Woźniaków nr domu 73a) - Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów (dojazd do posesji Pana Klimka), Wiśniówki (obok przetwórni), Wiślica - długość trasy około14 km ilość dzieci na trasie około - 19 osób.

1. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). 2. Popołudniowy odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy - godzina rozpoczęcia odwozu 14:15: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice wraz z opiekunem dzieci..

        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Łatanice (centrum wsi obok sklepu) -Wiślica Szkoła Podstawowa w Wiślicy, ul. Podwale 1 (parking obok budynku SP           Wiślica) Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27, (parking przy Gimnazjum) - długość trasy około 10              km ilość dzieci na trasie około - 44 osób. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze przez pięć               dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw     świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci               do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)..

        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Hołudza i Gluzy wraz z opiekunem dzieci..

        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Hołudza - Gluzy - Wiślica            Szkoła Podstawowa w Wiślicy, ul. Podwale 1 (parking obok budynku SP Wiślica) Gimnazjum w            Wiślicy, ul. Okopowa 27 (parking przy Gimnazjum) - długość trasy około 12 km ilość dzieci na trasie    około - 21 osób. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od        poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i           dodatkowych dni wolnych od nauki. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na         godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)..

        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dzieci..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa : Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 17 osób, - Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 23 osoby, - Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowa w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec - 57 osoby - (docelowo). Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00).

        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce i Koniecmosty wraz z opiekunem dzieci..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Stawiszyce - Koniecmosty - Wiślica Szkoła Podstawowa w Wiślicy, ul. Podwale 1 (parking obok budynku SP Wiślica) Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27 (parking przy Gimnazjum) - długość trasy około 6 km ilość dzieci na trasie około - 33 osób. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)..

        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Popołudniowy odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy do miejscowości Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina wraz z opiekunem dzieci.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina godzina rozpoczęcia odwozu godzina 12:30, długość trasy około 8 km, liczba dzieci na trasie około - 22 osoby, odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.

        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Popołudniowy odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 14:15, długość trasy około 16 km, liczba dzieci na trasie około - 52 osoby (wsiadających w Wiślicy) odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.

        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

                                                                                                                Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                mgr inż. Stanisław Krzak
 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK