Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : Or.271.5.2011 (wynik)

Numer sprawy : Or.271.5.2011
2011-07-08
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Uwaga!!!

 pod ogłoszeniem o zamówieniu  podana jest modyfikacja  treść ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z terminem przesunięcia terminu składania ofert na dzień 27.07.2011 roku

 

Wiślica, dnia 08.07.2011 roku.

Znak sprawy; OR.271.5.2011


                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 191982 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hołudza gm. Wiślica na odcinku 560 mb.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3792128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hołudza gm. Wiślica na odcinku 560 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Nr 004380T Hołudza - Brzezie - Chotel Czerwony od km 0+000 do km 0+560 długości 560 mb działka nr 158/2 w zakresie:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie koryta gł.20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką

- wykonanie warstwy odsączającej wykonanej z piasku zagęszczonej mechanicznie o grubości 10cm

- wykonanie dolnej warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

- wykonanie nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm

- Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur o średnicy 50 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonanie naziomu i ścianek prostych prefabrykowanych

- wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami (23 szt) - rury żelbetowe o średnicy 50 cm - podczyszczenie istniejącego rowu z uzupełnieniem poboczy, wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4 m3 w gr.kat. III, nadmiar ziemi z odwozem. na odl.do 1 km sam. samowyład.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 11 do SIWZ

- Książka przedmiarów - Załącznik Nr 10 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 54.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1) Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł)

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 dla wadium z adnotacją: Wadium na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hołudza

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

 U W A G A!!! W przypadku: - Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego - przelewu,

- Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniężna należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do 25.07.2011 r.

4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

5. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. - oświadczenie Nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Uszczegółowienie: Za spełnianie warunku Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże - wykonanie drogi o nawierzchni z kamienia o długości co najmniej 140 mb oraz wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 400 mb Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: dysponuje lub będzie dysponował narzędziami w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował:

- Rozściełaczem mas bitumicznych co najmniej - szt 1

- Walcem drogowy co najmniej - szt 2,

- Koparką co najmniej - szt 2,

- Samochodem samowyładowczy co najmniej - szt 2,

- Piłą do cięcia asfaltu co najmniej - szt 1

- równiarka co najmniej - szt 1.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. - oświadczenie Nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. - oświadczenie Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

-wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

-wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

4 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

5 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

6 Formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

1.1 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi.

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót,

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2 Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1)zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub ich wytycznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica, pok Nr 12- I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2011 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

           Wójt Gminy Wiślica

          mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :siwz.pdf
 
Pytania:

Wislica, dnia 22.07.2011

Znak: sprawy OR.271.5.2011

 

MODYFIKACJA  

Ogłoszenia, treści SIWZ

wraz z terminem przesunięcia terminu składania ofert na dzień 27.07.2011 roku.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 212712 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011
 

            Gmina Wiślica, działając zgodnie z art. 12a ust 1i2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść ogłoszenia oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów sporządzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: OR.271.5.2011. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hołudza gm. Wiślica na odcinku 560 mb.

 informuje że zakres modyfikacji jest następujący:

 

Wprowadzone zmiany;

1. W OGŁOSZENIU

1.1 w dziale II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Nr 004380T Hołudza - Brzezie - Chotel Czerwony od km 0+000 do km 0+560 długości 560 mb działka nr 158/2 w zakresie:  - myślnik 2 jest:

- wykonanie koryta gł.20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką

Winno być:

- wykonanie koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką

 

2. W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

2.1 w dziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 2

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Nr 004380T Hołudza – Brzezie – Chotel Czerwony od km 0+000 do km 0+560 długości 560 mb działka nr 158/2 w zakresie:

- myślnik 2 jest:

- wykonanie koryta gł.20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką

Winno być:

- wykonanie koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką

2.2 w załączniku Nr 2 FORMULARZ CENOWY, w Kosztorysie Ofertowym w lp2 Nr specyfikacji technicznej D-04.01.01 w opisie

 jest:

Koryta głębokości 20 cm wykonane w gruntach kat. II-IV równiarką

Winno być

Koryta głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat. II-IV równiarką

2.3 w załączniku Nr Nr 10 Książka Przedmiarów – przedmiar robót, lp2 Nr specyfikacji technicznej D-04.01.01 w opisie

 jest:

Koryta głębokości 20 cm wykonane w gruntach kat. II-IV równiarką

Winno być

Koryta głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat. II-IV równiarką

UWAGA !!

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert  do dnia 27.07.2011 roku do godziny 08:00. otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 08:10 w dniu 27.07.2011 roku.

jednocześnie informujemy, że w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu należy przedłużyć okres ważności wadium na przedłużony okres liczony od terminu składania ofert tj. od dnia 27.07.2011 roku.

W pozostałym zakresie ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

                                                                                 Wójt Gminy Wiślica

                                                                             mgr inż. Stanisław Krzak


Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK