Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. - Numer sprawy : Or.271.4.2011 (wynik)

Numer sprawy : Or.271.4.2011
2011-05-31
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY- Roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia: 134720 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011

 

Wykonania 206 (słownie: dwieście sześć) sztuk przyłączy kanalizacyjnych budynków do sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach projektu: Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice - Etap II.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3792106, faks 41 3792128 , strona internetowa www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonania 206 (słownie: dwieście sześć) sztuk przyłączy kanalizacyjnych budynków do sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach projektu: Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice - Etap II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu 206 (słownie: dwieście sześć) sztuk przyłączy kanalizacyjnych budynków do sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach projektu: Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice - Etap II. Przedmiotowe roboty obejmują wykonanie połączeń między projektowanymi uprzednio studzienkami inspekcyjnymi na przyłączach kanalizacji sanitarnej a wewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w budynkach (także do budynków nie ujętych w projekcie głównym) Przyłącza winny być wykonane w technologii PVC zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowej oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz warunkami wynikającymi ze zgłoszenia robót budowlanych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-8, 45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę, na roboty budowlane przewidziane do wykonania w projekcie: Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice - Etap II, w szczególności: na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice i Wiślica. Przedmiotowe zamówienie nie obejmowało wykonania przyłączy od pierwszej studzienki od strony granicy nieruchomości do budynków położonych na tych nieruchomościach. Wykonanie/budowa przyłączy od pierwszej studzienki od strony granicy nieruchomości do budynków położonych na tych nieruchomościach jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - budowa przyłączy kanalizacyjnych. W ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zamówienia podstawowego było przewidziane udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% jego wartości. W związku z koniecznością sukcesywnego podłączania budynków do budowanej kanalizacji zachodzi potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego. Wartość zamówienia uzupełniającego w/g kosztorysu inwestorskiego nie przekracza 50% wartości zamówienia uzupełniającego. Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy. Zgodnie z art 67 ust 1 pkt 6 zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszystkie przesłanki z art 67 ust 1 pkt 6 zostały spełnione do udzielenia przedmiotowego zamówienia.

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- Lider Konsorcjum: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j, ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

- Członek Konsorcjum: Zakład Budownictwa i Transportu AGROBUDOWA Adam Półtorak, ul. Por. Halszki 9/61, 30-611 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

- Członek Konsorcjum: Piotr Czyszczoń KANWOD, ul. Stopnicka 16, 28-136 Nowy Korczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

                                                                        Wójt Gminy Wiślica

                                                                    mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK