Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. - Numer sprawy : Or.271.4.2011

Numer sprawy : Or.271.5.2011
2011-07-08
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 02.08.2011 roku

Numer sprawy: Or.271.5.2011

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.5.2011. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hołudza gm. Wiślica na odcinku 560 mb.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 154 690,95 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 08.02.2011 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1 -  STRABAG  Sp. z o.o, Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Ocena punktowa w kryterium ceny – 77,84  pkt ,

Łączna punktacja  77,84 pkt.

Oferta Nr 2 - CEWAP Sp. z o.o , Celiny, 26-020 Chmielnik

Ocena punktowa w kryterium ceny – 90,49 pkt ,

Łączna punktacja  90,49 pkt.

Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz

Ocena punktowa w kryterium ceny – 90,77 pkt ,

Łączna punktacja 90,77 pkt.

Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spólka z o.o, Ul. Racławicka 41 B,             32-00 Miechów

Ocena punktowa w kryterium ceny – 92,94 pkt ,

Łączna punktacja 92,94 pkt.

Oferta Nr 5 - Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja   100  pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                                mgr inż. Stanisław Krzak