Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.3.2011.

Numer sprawy : OR.271.3.2011.
2011-04-29
OG?OSZENIE

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2011. Nazwa zadania: Remont dróg powodziowych w miejscowościach: Górki, Skotniki Dolne, Skorocice, Kobylniki w tym:

CZĘŚĆ Nr 1 - Zadanie Nr: 1 NAZWA: Remont dróg gminych w miejscowościach Górki, Skotniki Dolne, Skorocice..

CZĘŚĆ Nr 2 - Zadanie Nr: 2 NAZWA: Remont drogi na działce nr 375 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+210 dł.210 mb.

CZĘŚĆ Nr 3 - Zadanie Nr: 3 NAZWA: Remont drogi na działce nr 443 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+300 dł.300 mb.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zakresie: CZĘŚĆ Nr: 1- Zadanie 1: Remont dróg gminnych w miejscowościach Górki, Skotniki Dolne, Skorocice - ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spólka z o.o, Ul. Racławicka 41 B, 32-200 Miechów

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 319 574,55 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena dla zadania Nr 1.

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.05.2011 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla CZĘŚĆ Nr 1 - Zadanie Nr: 1: „Remont dróg gminnych w miejscowościach Górki, Skotniki Dolne, Skorocice”.

Oferta Nr 1 -  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o, ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania Nr 1 – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

Oferta Nr 2 - Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 64,87 pkt ,

Łączna punktacja  64,87 pkt.

Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FARMER” Lesław Piotrowski, Oś. Sikorskiego 25/7, 28-100 Busko-Zdrój.

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 82,10 pkt ,

Łączna punktacja 82,10 pkt.

Oferta Nr 4 - Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica.

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 92,56 pkt ,

Łączna punktacja   92,56 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie zadania Nr 1,  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Działając na podstawie art. 93, ust 1, pkt 4) Prawo zamówień publicznych Zamawiajmy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie: CZĘŚĆ Nr: 2- Zadanie 2 - Remont drogi na działce nr 375 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+210 dł.210 mb.  oraz CZĘŚĆ Nr: 3- Zadanie 3  : Remont drogi na działce nr 443 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+300 dł.300 mb.

Uzasadnienie faktyczne:

cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

 

art. 93, ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

 

                                                                                             Wójt Gminy Wislica

                                                                                                mgr inż. Stanisław Krzak