Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.2.2011 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.2.2011
2011-04-11
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 73140 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011

Remont dróg powodziowych w miejscowościach: Górki, Skotniki Dolne, Skorocice, Kobylniki

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powodziowych w miejscowościach: Górki, Skotniki Dolne, Skorocice, Kobylniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg powodziowych na terenie Gminy Wislica a w szczególności:

1.Remont drogi na działkach 417,418,419 obręb Górki od km 0+000 do km 0+620 dł.620 mb, UWAGA!! Dokumentacja projektowa sporządzona jest na cały odcinek drogi tj: 1220 mb. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 620 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 21 do SIWZ - Książka przedmiarów - Załącznik Nr 15 do SIWZ

2.Remont drogi na działce nr 231/1 obręb Skotniki Dolne od km 0+000 do km 0+280 dł.280 mb, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 21 do SIWZ - Książka przedmiarów - Załącznik Nr 16 do SIWZ

3.Remont drogi na działce nr 402 obręb Skotniki Dolne ( Targówka )od km 0+000 do km 0+280 dł.280 mb, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 21 do SIWZ - Książka przedmiarów - Załącznik Nr 17 do SIWZ

4.Remont drogi na działce nr 206 obręb Skorocice od km 0+000 do km 0+300 dł.300 mb, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 12 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 21 do SIWZ - Książka przedmiarów - Załącznik nr 18 do SIWZ

5.Remont drogi na działce nr 375 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+210 dł.210 mb, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 13 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 21 do SIWZ - Książka przedmiarów - Załącznik nr 19 do SIWZ

6.Remont drogi na działce nr 443 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+300 dł.300 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 14 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 21 do SIWZ - Książka przedmiarów - Załącznik nr 20 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1) Ustala się wadium dla całości zamówienia tj zadanie 1+zadanie 2 + zadanie 3 w wysokości 15 600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset zł)

2) Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 3 w wysokości:

2.1) dla zadania nr 1 w wysokości: 13 000,00 zł, (słownie: trzynaście tysięcy zł).

 2.2) dla zadania nr 2 w wysokości: 1 300,00 zł, (słownie: jeden tysiąc trzysta zł).

2.3) dla zadania nr 3 w wysokości: 1 300,00 zł, (słownie: jeden tysiąc trzysta zł).

2.4) w przypadku składania oferty na dwa zadania wybrane do realizacji przez Wykonawcę wysokość wadium ustala się na kwotę sumy wartości kwot ustalonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań.

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 dla wadium z adnotacją:

a) w przypadku składania oferty na zadanie od 1 do 3 - wadium - Remont dróg powodziowych w miejscowościach: Górki, Skotniki Dolne, Skorocice, Kobylniki - zadanie od 1 do 3.

 b) w przypadku składania oferty na zadania nr 1 -wadium- Remont drogi gminnej w miejscowości Górki, Skotniki Dolne, Skorocice- zadanie nr 1.

c) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 - wadium- Remont drogi na działce nr 375 obręb Kobylniki - zadanie nr 2.

d) w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 - wadium- Remont drogi na działce nr 443 obręb Kobylniki- zadania nr 3.

e) w przypadku składania oferty na dwa zadania wybrane przez Wykonawcę - wadium - Remont dróg w miejscowości….. - zadanie nr….. , zadanie nr…..

2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

U W A G A!!! W przypadku: - Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego - przelewu, - Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniężna należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. - oświadczenie Nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 1 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za spełnianie warunku w zakresie Zadania Nr 1 Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 2 roboty budowlane tj. - wykonania drogi o nawierzchni z kamienia o długości 600 mb - wykonania drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 860 mb 2.

2) W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 2 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za spełnianie warunku w zakresie Zadania Nr 2 Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 robotę budowlaną tj. - wykonania drogi o nawierzchni z kamienia o długości 200 mb 2.

3) W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 3 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za spełnianie warunku w zakresie Zadania Nr 3 Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 robotę budowlaną tj. - wykonania drogi o nawierzchni z kamienia o długości 300 mb 2.

4) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednio większym doświadczeniem w powyższym zakresie i w przypadku składania oferty na: Dwie lub trzy części zamówienia Wykonawca winien okazać się sumą robót/doświadczeń opisanych dla poszczególnych zadań zaoferowanych przez Wykonawcę do realizacji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: dysponuje lub będzie dysponował narzędziami w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

1) W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 1 Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował: - Rozściełaczem mas bitumicznych co najmniej - szt 1 - Walcem drogowy co najmniej - szt 2, - Koparką co najmniej - szt 2, - Samochodem samowyładowczy co najmniej - szt 2, - Piłą do cięcia asfaltu co najmniej - szt 1 - równiarka co najmniej - szt 1.

2) W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 2 lub Zadanie Nr 3 albo Zadanie Nr 2 i 3 Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował: - Walcem drogowy co najmniej - szt 2, - Koparką co najmniej - szt 2, - Samochodem samowyładowczy co najmniej - szt 2, - równiarka co najmniej - szt 1.

3) W przypadku składania oferty na całość zamówienia tj: Zadanie Nr 1,2 i 3 Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował: - Rozściełaczem mas bitumicznych co najmniej - szt 1 - Walcem drogowy co najmniej - szt 2, - Koparką co najmniej - szt 2, - Samochodem samowyładowczy co najmniej - szt 2, - Piłą do cięcia asfaltu co najmniej - szt 1 - równiarka co najmniej - szt 1.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. - oświadczenie Nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. - oświadczenie Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

4) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

6) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 3 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

1.1 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi.

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót,

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2 Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica, pok Nr 12- I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remontu dróg gminych w miejscowościach Górki, Skotniki Dolne, Skorocice..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania jest:

1. Remont drogi gminnej na działkach 417,418,419 obręb Górki od km 0+000 do km 0+620 dł.620 mb - zakres obejmuje:

1.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym - 0.620 km, 1.2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - 2480 m2,

1.3 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10cm - 2480 m2,

1.4 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 15 cm - 2480 m2,

1.5 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm - 2480 m2,

1.6 Kopanie rowu z uzupełnieniem i wyrównaniem poboczy nadmiar ziemi z odwozem do 1 km - 1240 m,

1.7 Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur o średnicy 50 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonanie naziomu i ścianek prostych prefabrykowanych - 7 m

1.8 Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej gr.30 cm- rury żelbetowe o średnicy 50 cm - 60 m,

1.9 Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 180.00 m2

2. Remont drogi na działce nr 231/1 obręb Skotniki Dolne od km 0+000 do km 0+280 dł.280 mb - zakres obejmuje:

2.1 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - 980 m2,

2.2 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10cm- 980 m2,

2.3 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 15 cm - 980 m2,

2.4 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm -980 m2,

2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.- 840 m2,

2.6 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm - 140 m2,

2.7 Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej gr.30 cm- rury żelbetowe o średnicy 50 cm - 6 m,

2.8 Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.50 cm - 2 szt,

2.9 Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 15 m2, 2.10 Kopanie rowu z uzupełnieniem i wyrównaniem poboczy nadmiar ziemi z odwozem do 1 km - 100 m. 3.Remont drogi na działce nr 402 obręb Skotniki Dolne ( Targówka )od km 0+000 do km 0+280 dł.280 mb - zakres obejmuje:

3.1 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - 980 m2,

3.2 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10cm - 980 m2,

3.3 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 15 cm - 980 m2,

3.4 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm - 980 m2,

3.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.- 840 m2,

3.6 Kopanie rowu z uzupełnieniem i wyrównaniem poboczy nadmiar ziemi z odwozem do 1 km - 85 m,

3.7 Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur o średnicy 50 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonanie naziomu i ścianek prostych prefabrykowanych - 11 m,

3.8 Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej gr.30 cm- rury żelbetowe o średnicy 50 cm - 7m,

3.9 Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 15 m2,

3.10 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm - 140 m2,

3.11 Umocnienie skarpy płytami ażurowymi prefabrykowanymi - 60 m2.

4. Remont drogi na działce nr 206 obręb Skorocice od km 0+000 do km 0+300 dł.300 mb - zakres obejmuje::

4.1 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - 1050 m2,

4.2 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10cm - 1050 m2,

4.3 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm - 1050 m2,

4.4 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm - 1050 m2,

4.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. - 900 m2,

4.6 Kopanie rowu z uzupełnieniem i wyrównaniem poboczy nadmiar ziemi z odwozem do 1 km - 200 m,

4.7 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm - 150 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi na działce nr 375 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+210 dł.210 mb.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy Remontu drogi na działce nr 375 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+210 dł.210 mb - zakres obejmuje:

1. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - 735 m2,

2. Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm - 735 m2,

3. Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm - 735 m2,

4. Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0 -31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm - 735 m2..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont drogi na działce nr 443 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+300 dł.300 mb.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy Remontu drogi na działce nr 443 obręb Kobylniki od km 0+000 do km 0+300 dł.300 mb - zakres obejmuje:

1.Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - 900 m2,

2. Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm - 900 m2,

3. Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm - 900 m2,

4. Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0 -31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm - 900 m2..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. &

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:
PYTANIA
 
Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK