Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.2.2011

Numer sprawy : OR.271.2.2011
2011-04-11
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia  29.04.2011 roku.

 

Znak sprawy: OR.271.2.2011

  

                        OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.2.2011. Nazwa zadania: Remont dróg powodziowych w miejscowościach: Górki, Skotniki Dolne, Skorocice, Kobylniki

 

 

Działając na podstawie art. 93, ust 1, pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.)

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie:

1. Zadania Nr 1 - Remont dróg gminnych w miejscowościach Górki, Skotniki Dolne, Skorocice.

2. Zadania Nr 2 Remont drogi na działce nr 375 obręb Kobylniki.

3. Zadania Nr 3 - Remont drogi na działce nr 443 obręb Kobylniki

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawierają błędy uniemożliwiające  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93, ust 1, pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - ( tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

    

 

 

Środki ochrony prawnej

od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2)    zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm).

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                              mgr inż Stanisław Krzak