Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.1.2011 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.1.2011
2011-03-17
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Numer ogłoszenia:47834 -2011; data zamieszczenia: 17.03.2011

Przebudowa dróg gminnych: w miejscowości Wiślica ul. Złota dz. Nr 319/3, w miejscowości Gorysławice dz. Nr 448/4, Nr 004388T Chotel Czerwony - Zawierzbie, Nr 004384T Skotniki Górne przez wieś, Nr 004378T Bilczów - Poddębie oraz odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Nr Ewid.dz.134.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3792106, faks  41 3792128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych: w miejscowości Wiślica ul. Złota dz. Nr 319/3, w miejscowości Gorysławice dz. Nr 448/4, Nr 004388T Chotel Czerwony - Zawierzbie, Nr 004384T Skotniki Górne przez wieś, Nr 004378T Bilczów - Poddębie oraz odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Nr Ewid.dz.134..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I. Zadanie Nr 1:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 004388T Chotel Czerwony - Zawierzbie na długości 950 mb

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym - 0,95 km

1.2 Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką – 3 325,00 m2

1.3 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm. szer.3,5 m – 3325,00 m2

1.4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. szer.3,5 m – 3325,00 m2

1.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. – 2850,00 m2

1.6 Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur o średnicy 50 cm na ławie z kruszywa naturalnego, wykonanie naziomu i ścianek prostych prefabrykowanych w km 0+010 i km0+700 (szt2) -  14 mb

1.7 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr. 4 cm - 475 m2

1.8  Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze i informacyjne A-7 szt.3, A- 6b - 1 szt, A- 6c - 1 szt, A-3 - szt.2 - razem 7 szt.

1.9 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr 70 mm - 7szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 9 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 19 do SIWZ

- Książka przedmiarów – Załącznik nr 14 do SIWZ

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 004378T Bilczów - Poddębie na długości 940 mb

2.1 Tyczenie trasy w terenie równinnym - 0,94 km

2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - 30 szt

2.3 Karczowanie krzaków i podszyć - 0,3 ha

2.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznia w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 3760,00 m2

2.5 Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm. szer.4 m 3760,00 m2

2.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. szer.3,5m  - 3290,00 m2

2.7 Wykonanie przepustu pod koroną drogi i na zjeździe na drogę dojazdową z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego z wykonaniem naziomu i ściankami prostymi prefabrykowanymi (szt.2) - 16 mb

2.8 Rozebranie przepustów rurowych o śr, 40 cm - 150 mb

2.9 Przepusty rurowe pod zjazdami (30 szt) - rury żelbetowe o średnicy 50 cm - 150 mb

2.10 Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.50 cm - 60 szt

2.11 Przepusty rurowe pod zjazdami (25 szt) - rury żelbetowe o średnicy 40 cm - 125 mb

2.12 Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.40 cm - 50 szt

2.13 Górna warstwa z kruszywa łamanego na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 550 m2

2.14 Podczyszczenie istniejącego rowu z uzupełnieniem poboczy ,wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4 m3 w gr. kat. III, nadmiar ziemi z odwozem na odl. do 1 km sam. samowyład.- 1960,00 mb

2.15 Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr.4 cm szer. 2*0,25m - 470,00 m2

2.16 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.  ponad 0.3 m2 - szt.2

2.17 Montaż opraw oświetleniowych OUSC-125 na istniejącej linii elektrycznej - 6 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 19 do SIWZ

- Książka przedmiarów – Załącznik Nr 15 do SIWZ

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 004384T Skotniki Górne przez wieś na długości 1320 mb

3.1 Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 75kg/ m2,, standard II, transport mieszanki samochód samowyład. o ładowności 10-15 ton - 396 t

3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. szer.4,0 m  - 5280,00 m2

Zatoki autobusowe

3.3 Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV wykonywane koparkami o poj. łyżki 0.25m3 z transportem urobku na odległość 1km - m3 -62,4  m3

3.4 Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, gr. warstwy 10 cm- 156 m2

3.5 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm - 156 m2

3.6 Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - 156 m2

3.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. - 156 m2

3.8 Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze i informacyjne A-7 szt.3,  D-6 - 2 szt, D-42 - 1 szt, D-15 - 2 szt - razem 8 szt.

3.9 Pionowe znaki drogowe miejscowości - E 17a (Skotniki Górne) - szt.1

3.10 Pionowe znaki drogowe - tablice prowadzące dwustronne - U-3e - szt. 10

3.11 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr 70 mm - szt - 23

3.12 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową, przejścia dla pieszych - P-10 - 8 m2

3.13 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr. 10 cm - 1320 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 11 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 19 do SIWZ

- Książka przedmiarów – Załącznik Nr 16 do SIWZ

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Złota w Wiślicy dz. Nr 319/3 na długości 220 mb

Roboty przygotowawcze

4.1 Zebranie ziemi na skarpach z ich profilowaniem z odwozem do 1km - 120 m3

Chodnik

4.2 Rozebranie krawężnika wraz z podbudową - 120 mb

4.3 Wbudowanie krawężnika wibroprasowanego o wym. 15/30 x100cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-15-200 mb

4.4 Wbudowanie obrzeża wibroprasowanego o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej.-  100 mb

4.5 Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm - 87 m2

4.6 Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm układanej na podsypce z kruszywa łamanego o frakcji 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem  - 87 m2

Zjazdy

4.7 Koryto na zjazdach o głębokości 25cm wykonane mechanicznie w gruntach II-IV kategorii wg zestawienia - 38 m2

4.8 Wykonanie warstwy odsączającej - zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 10cm po zagęszczeniu wg zestawienia - 38 m2

4.9 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5- 63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Transport samochodami o ładowności 10-15ton - 38 m2

4.10 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm, układanej na podsypce z kruszywa kamiennego 4-6mm, grubość 5cm po zagęszczeniu - 38 m2

Przepusty

4.11 Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonanie naziomu i ścianek prostych prefabrykowanych - 7 mb

Podbudowa

4.12 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Transport samochodami o ładowności 10-15ton - 502 m2

4.13 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.o ładowności 10-15 ton - 37,65 ton

Nawierzchnia

4.14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki  samochodami samowyład. - 502 m2

Pobocza

4.15 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm w km 0+100 do km 0+220- 120 m2

Oznakowanie pionowe

4.16 Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze i informacyjne A-7 - 2 szt;

4.17 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm  - 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 12 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr19 do SIWZ

- Książka przedmiarów – Załącznik Nr 17 do SIWZ

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorysławice dz. Nr 448/4 na długości 215

Chodnik

5.1 Rozebranie krawężnika wraz z podbudową - 195 mb

5.2 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7cm oraz kostki brukowej - 292 m2

5.3 Wbudowanie krawężnika wibroprasowanego o wymiarach 15/30 x 100cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-15 - 380 mb

5.4 Wbudowanie obrzeża wibroprasowanego o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej - 380 mb

5.5 Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm - 453 m2

5.6 Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm układanej na podsypce z kruszywa łamanego o frakcji 4-6mm o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem  - 453 m2

Zjazdy

5.7 Koryto na zjazdach o głębokości 25cm wykonane mechanicznie w gruntach II-IV kategorii wg zestawienia - 117 m2

5.8 Wykonanie warstwy odsączającej - zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 10cm po zagęszczeniu wg zestawienia - 117m2

5.9 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5- 63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Transport samochodami o ładowności 10-15ton - 117 m2

5.10 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm, układanej na podsypce z kruszywa kamiennego 4-6mm, grubość 5cm po zagęszczeniu - 117 m2

5.11 Wykonanie koryta odpływowego z rusztem stalowym - 12 mb

5.12 Wykonanie ścieków korytkowych pod chodnikiem - 6 mb

Nawierzchnia

5.13 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.o ładowności 10-15 ton - 75,5 ton

5.14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki  samochodami  samowyład. - 1560 m2

Oznakowanie pionowe

5.15 Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze i informacyjne A-7 - 2 szt; D-6 - 2 szt; - 4 szt.

5.16 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm - 4 szt.

5.17 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, przejścia dla pieszych P-10 - 14 m2  

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 13 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 19 do SIWZ

- Książka przedmiarów – Załącznik Nr 18 do SIWZ

II. Zadanie Nr 2

1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości ostrów Nr Ewid.dz.134 na długości 95 mb

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinny - 95mb.

1.2 mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża – 332,5 m2

1.3 wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm-63mm grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. szer.3,5 m – 332,5 m2

1.4 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. szer.3,5 m – 332,5 m2

1.5 wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej asfaltowej grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm szer. 3,00 m – 285 m2.

1.6 Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr.4 cm szer. 2*0,25m – 47,5 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 20 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 19 do SIWZ

- Książka przedmiarów – Załącznik Nr 21 do SIWZ

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy zł.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Wiślicy

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica

nr rachunku: 48848000042002006002840001 dla wadium z adnotacją „wadium - Przebudowa dróg gminnych: w miejscowości Wiślica, Gorysławice, Chotel Czerwony - Zawierzbie, Skotniki Górne, Bilczów – Poddębie, Ostrów”

2)                    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3)                    w gwarancjach bankowych,

4)                    w gwarancjach ubezpieczeniowych

5)                    w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

U W A G A!!!

W przypadku:

- Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego – przelewu,

- Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniężna należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. - oświadczenie Nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej: Robotę/roboty polegającą na wykonaniu drogi/dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości nie mniejszej niż 3000 mb. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował narzędziami w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował:

- Rozściełaczem mas bitumicznych co najmniej - szt 1,

- Walcem drogowym co najmniej - szt 2,

 - Koparką co najmniej - szt 2,

- Samochodem samowyładowczy co najmniej - szt 2,

- Piłą do cięcia asfaltu co najmniej - szt 1.

- Równiarką co najmniej - szt 1.

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. - oświadczenie Nr 3 do SIWZ

<span style="FONT-S

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

ogłoszenia o zamówieniu

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 


Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK