Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a, b - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-13/10 (wynik)

OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 15.04.2011 roku

Numer sprawy: Or.271.1.2011

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Numer sprawy: Or.271.2011,  Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych: w miejscowości Wiślica ul. Złota dz. Nr 319/3, w miejscowości Gorysławice dz. Nr 448/4,  Nr 004388T Chotel Czerwony - Zawierzbie, Nr 004384T Skotniki Górne przez wieś, Nr 004378T Bilczów - Poddębie oraz odbudowa drogi gminnej w miejscowości ostrów Nr Ewid.dz.134.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Budownictwa Drogowego, Produkcji Materiałów Budowlanych, Usługi Transportowe, Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 983 490,17 zł brutto / uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21.04.2011 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1) Oferta Nr 1 - CEWAP Sp. z o.o, Celiny, 26-020 Chmielnik

Ocena punktowa w kryterium ceny – 95,54  pkt ,

Łączna punktacja  95,54 pkt.

 

2) Oferta Nr 2 -  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o, ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów

Ocena punktowa w kryterium ceny – 98,88  pkt ,

Łączna punktacja  98,88 pkt.

 

3) Oferta Nr 3 - Zakład Budownictwa Drogowego, Produkcji Materiałów Budowlanych, Usługi Transportowe, Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm).

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak