Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-11/10

Numer sprawy : OR-341-11/10
2010-10-22
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 04.11.2010 roku

Numer sprawy: OR-341-11/10.

 

OGLOSZENIE

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-11/10.Nazwa zadania: Dostawa  węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2010/2011

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1, pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)      niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2)      zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                                         mgr inż. Stanisław Krzak