Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-10/10 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-10/10
2010-10-18
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 Wiślica, dnia 18.10.2010 roku.

Znak sprawy; OR-341-10/10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLNIKI, SKOTNIKI DOLNE, KONIECMOSTY, JURKÓW, PRZEBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SZCZYTNIKI I CHOTLU CZERWONYM ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W MIEJSCOWOŚCIACHŁATANICE ORAZ SZCZERBAKÓW.

Numer ogłoszenia: 335390 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLNIKI, SKOTNIKI DOLNE, KONIECMOSTY, JURKÓW, PRZEBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SZCZYTNIKI I CHOTLU CZERWONYM ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W MIEJSCOWOŚCIACH ŁATANICE ORAZ SZCZERBAKÓW..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zadanie Nr 1 - odbudowa i przebudowa dróg powodziowych w miejscowości:

1.1 Odbudowa drogi gminnej w m. Kobylniki, Nr ewid. dz. 375 od km. 0+310 do km 0+810, długości 500 mb.

1.2 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. nr 1399, od km 0+000 do km 0+370, długości 370 mb.

1.3 Odbudowa drogi gminnej w m. Koniecmosty dz. Nr 529, od km 0+200 do km 0+550, długości 350 mb.

1.4 Odbudowa drogi gminnej w m. Jurków dz. nr 1568 od km 0+320 do km 0+910, długości 590 mb.

1.5 Przebudowa drogi gminnej Nr 004391T Szczytniki przez wieś działki 861, 862 i 874. od km 0+000 do km 0+587, długości 587 mb.

1.6 Przebudowa drogi gminnej w Chotlu Czerwonym, Nr ewid. dz. 272 i 531, od km 0+000 do km 0+250, długości 250 mb.

Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 1 opisują:

- Przedmiar robót - Załącznik Nr 7do SIWZ

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ

2. Zadanie Nr 2 - przebudowa dróg gminnych dojazdowych do pól:

2.1 Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid. 51 w m. Łatanice długości odcinka 300 mb

2.2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid. 252 m Szczerbaków długość odcinka 260 mb

Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 2 opisują:

- Przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanego za pomocą kodów we wspólnym słowniku zamówień jak zamówienie podstawowe

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 Zakończenie: 25.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - oświadczenie załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na: - wykonaniu drogi/dróg o nawierzchni z kamienia o łącznej długości 1300 mb - wykonaniu drogi/dróg o nawierzchni asfaltowej o długości 500 mb.

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - oświadczenie załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - oświadczenie załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - oświadczenie załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2. Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ,

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ,

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania zgodnie z załączonym drukiem - Załącznik Nr 6 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

1.1 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi.

 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót,

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

1.2 Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2010 godzina 08:00,

 miejsce:

Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                            Wójt Gminy Wiślica

                                                                        mgr inż. Stanisław Krzak

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 304091 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010

Nazwa zadania: ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLNIKI, SKOTNIKI DOLNE, KONIECMOSTY, JURKÓW, PRZEBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SZCZYTNIKI I CHOTLU CZERWONYM ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W MIEJSCOWOŚCIACHŁATANICE ORAZ SZCZERBAKÓW.

ZMIANY W OGŁOSZENIU

Tekst, który należy zmienić:

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SEKCJA II, pkt II.1.3.

1. W ogłoszeniu jest:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zadanie Nr 1 - odbudowa i przebudowa dróg powodziowych w miejscowości:

1.1 Odbudowa drogi gminnej w m. Kobylniki, Nr ewid. dz. 375 od km. 0+310 do km 0+810, długości 500 mb.

1.2 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. nr 1399, od km 0+000 do km 0+370, długości 370 mb.

1.3 Odbudowa drogi gminnej w m. Koniecmosty dz. Nr 529, od km 0+200 do km 0+550, długości 350 mb.

1.4 Odbudowa drogi gminnej w m. Jurków dz. nr 1568 od km 0+320 do km 0+910, długości 590 mb.

1.5 Przebudowa drogi gminnej Nr 004391T Szczytniki przez wieś działki 861, 862 i 874. od km 0+000 do km 0+587, długości 587 mb.

1.6 Przebudowa drogi gminnej w Chotlu Czerwonym, Nr ewid. dz. 272 i 531, od km 0+000 do km 0+250, długości 250 mb.

Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 1 opisują:

- Przedmiar robót - Załącznik Nr 7do SIWZ

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ

 

2. Zadanie Nr 2 - przebudowa dróg gminnych dojazdowych do pól:

2.1 Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid. 51 w m. Łatanice długości odcinka 300 mb

2.2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid. 252 m Szczerbaków długość odcinka 260 mb

Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 2 opisują:

 - Przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ..

 

  1. W ogłoszeniu powinno być:

 Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Zadanie Nr 1 - odbudowa i przebudowa dróg powodziowych w miejscowości:

1.1 Odbudowa drogi gminnej w m. Kobylniki, Nr ewid. dz. 375 od km. 0+310 do km 0+810, długości 500 mb.

 1.2 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. nr 1399, od km 0+000 do km 0+370, długości 370 mb.

1.3 Odbudowa drogi gminnej w m. Koniecmosty dz. Nr 529, od km 0+200 do km 0+550, długości 350 mb.

1.4 Odbudowa drogi gminnej w m. Jurków dz. nr 1568 od km 0+320 do km 0+910, długości 590 mb.

1.5 Przebudowa drogi gminnej Nr 004391T Szczytniki przez wieś działki 861, 862 i 874. od km 0+000 do km 0+587, długości 587 mb.

Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 1 opisują:

- Przedmiar robót - Załącznik Nr 7do SIWZ

 - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ

 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ

2. Zadanie Nr 2 - przebudowa dróg gminnych dojazdowych do pól:

2.1 Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid. 51 w m. Łatanice długości odcinka 300 mb

2.2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid. 252 m Szczerbaków długość odcinka 260 mb.

 Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 2 opisują:

 - Przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ

 - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ..

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :siwz.pdf
 
Pytania:

Odpowiedzi:

Znak sprawy; OR-341-10/10
 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: Or 341-10/10

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or-341-10/10. Nazwa zadania: „Odbudowa dróg powodziowych w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Koniecmosty, Jurków, przebudowa dróg powodziowych w miejscowościach Szczytniki i Chotlu Czerwonym oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łatanice oraz Szczerbaków

 

MODYFIKACJA  treści SIWZ

 

            Gmina Wiślica, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowę dróg powodziowych w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Koniecmosty, Jurków, przebudowa dróg powodziowych w miejscowościach Szczytniki i Chotlu Czerwonym oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łatanice oraz Szczerbaków”.

            W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy:

Formularzem cenowym załącznik Nr 2 do SIWZ dla zadania 1, . Przebudowa drogi gminnej „Nr 004391T Szczytniki przez wieś” działki 861, 862 i 874 od km 0+000 do km 0+587, długości 587 mb, lp. 4 tabeli, przedmiot – „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), ilość j.m - 2054,50 m2 a Książką Przedmiarów - załącznik Nr 7 do SIWZ. – „Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki” - lp 4 d.2,  opis i wyliczenia - „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 587*3,0,  – 1761,00 m2   Gmina Wiślica  informuje, że modyfikuje formularz cenowy, a zakres modyfikacji jest następujący:

 

Jest

- Formularz cenowym załącznik Nr 2 do SIWZ dla zadania 1, . Przebudowa drogi gminnej „Nr 004391T Szczytniki przez wieś” działki 861, 862 i 874 od km 0+000 do km 0+587, długości 587 mb lp. 4 tabeli, przedmiot – „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), ilość j.m - 2054,50 m2

Winno być

- Formularz cenowym załącznik Nr 2 do SIWZ dla zadania 1, . Przebudowa drogi gminnej „Nr 004391T Szczytniki przez wieś” działki 861, 862 i 874 od km 0+000 do km 0+587, długości 587 mb lp. 4 tabeli, przedmiot – „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), ilość j.m – 1 761,00 m2

 

 Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

                                                                                               Wójt Gminy Wiślica

                                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak

 

MODYFIKACJA  treści SIWZ

 

            Gmina Wiślica, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowę dróg powodziowych w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Koniecmosty, Jurków, przebudowa dróg powodziowych w miejscowościach Szczytniki i Chotlu Czerwonym oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łatanice oraz Szczerbaków”.

            W związku z brakiem możliwości współfinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w zadaniu Nr 1 – przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony – robota budowlana będąca przedmiotem niniejszego postępowania - Zamawiający informuje, że roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Chotlu Czerwonym,  Nr ewid. dz. 272 i 531, od km 0+000 do km 0+250, długości 250 mb  określona w książce przedmiarów,  dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla miejscowości Chotel Czerwony nie będą przedmiotem niniejszego postępowania.

W związku z powyższym Wykonawca obliczając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia robót budowlanych przewidzianych do wykonania w w/w miejscowości tj:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony, Nr ewid. dz. 272 i 531, od km 0+000 do km 0+250, długości 250 mb

 

U W A G A !!!!

W związku z powyższym Wykonawcy nie wyceniają w formularzu cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Chotlu Czerwonym,  Nr ewid. dz. 272 i 531, od km 0+000 do km 0+250, długości 250 mb, Zadanie Nr 1 pkt 6 i pozostawiają nie wypełnione pole w tabelach dotyczących tej roboty lub je przekreślają.

 

 

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

                                                                                               Wójt Gminy Wiślica

                                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak


Protesty:

WYNIK