Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-8/10

Numer sprawy : OR-341-8/10
2010-08-17
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 09.09.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-8/10

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR. 341-8/10. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2010/2011

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1) Na zadanie Nr 1 - Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy oraz Muzeum w ilości 100 000., numer oferty 6 - PETROLIS Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 279 000,00 a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryterium przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

2) Na Zadanie Nr 2 - Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Skotnikach Dolnych, Hołudzy, Chotlu Czerwonym oraz Samorządowego Przedszkola w Wiślicy. numer oferty 1:          - P.H.U. EURO-SMART, Marzena Ostrowska, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 154/54

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 51 923,20 a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryterium przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

- Na zadanie Nr 1 - Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy oraz Muzeum w ilości 100 000.

1). PIAST Sp. z o.o., 31-983 Kraków, ul. Igołomska 29b - numer oferty 2.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 98,94 pkt , łączna punktacja 98,94 pkt.

2). ORLEN Petro Tank  Sp. z o.o., 36-145 Widełka 869 - numer oferty 3.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 98,24 pkt , łączna punktacja 98,24 pkt.

3). Arge Paliwa Sp. z o.o. ul. Na Dołach 4, 30-704 Kraków - numer oferty 4.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 96,54 pkt , łączna punktacja 96,54 pkt.

4). PETROLIS Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń - numer oferty 6.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

- Na Zadanie Nr 2 - Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Skotnikach Dolnych, Hołudzy, Chotlu Czerwonym oraz Samorządowego Przedszkola w Wiślicy

1). P.H.U. EURO-SMART, Marzena Ostrowska, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 154/54 - numer oferty 1.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

2). Handel Węglem, Transport Towarowy Ryszard Cham, Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin - numer oferty 5.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 92,44 pkt , łączna punktacja 92,44 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne ofert.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

                                                                                             

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

                                                                                   Wójt Gminy Wiślica

                                                                                 mgr inż. Stanisław Krzak

 

Wislica, dnia 08.10.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-8/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-8/10. Nazwa zadania: "Dostawa  oleju  opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2010/2011

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 7, ust 3, pkt 2 oraz art. 94 ust 3 ustawy Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm). Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania Nr 2 dotyczącego - Dostawy węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Skotnikach Dolnych, Hołudzy, Chotlu Czerwonym oraz Samorządowego Przedszkola w Wiślicy

 

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania Nr 2 tj: Dostawę węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Skotnikach Dolnych, Hołudzy, Chotlu Czerwonym oraz Samorządowego Przedszkola w Wiślicy złożoną przez Wykonawcę: - P.H.U. EURO-SMART, Marzena Ostrowska, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 154/54. Wybrany Wykonawca uchylił się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z upływem terminu związania ofertą nie jest możliwe dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w w/w zadaniu w celu zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1, pkt 7,  ust 3, pkt 2 oraz art. 94 ust ust 3 ustawy Prawa zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej a(Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).

                                                                                   Wójt Gminy Wiślica           

                                                                               mgr inż. Stanisław Krzak