Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/10 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-7/10
2010-08-02
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 234272 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3792128.

 - Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 1 dotyczy dowozu dzieci do szkół z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony na niżej podanych trasach:

 1.  Trasa nr 1: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km w tym:

- Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 18 osób, - Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 25 osoby, - Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowa w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec - 84 osoby - (docelowo).

- Trasa nr 2: Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica długość trasy około16 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Łatanice do Szkoły Podstawowej w Hołudzy - 21 osoby - Przewóz dzieci z miejscowości Gluzy, Chotel Czerwony Gaj, Poddębie, Zagórze do Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym - 18 osób.

- Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony - 61 osób - (docelowo)

 Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)

2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 2 dotyczy dowozu i odwozu dzieci z miejscowości: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki. Trasa: Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów (dojazd do posesji Pana Lasaka), Wiśniówki (obok przetwórni), Wiślica - długość trasy około14 km ilość dzieci na trasie około - 18 osób.

2.1 Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)

2.2 Odowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na w/w trasie - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około 18 osób w terminie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki godzina rozpoczęcia odwozu 14:15:.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem o której mowa w art. 5 Ustawy o Transporcie Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1, 2) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik Nr 2, 3.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4, 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 5, 5) Projekt umowy - Załącznik Nr 6, 6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 7) Formularz cenowy w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od Nr 1 do Nr 2 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę- Załącznik Nr 3.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np.: - zmiany organizacji roku szkolnego i tras dowozu. - w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, I piętro, pok. Nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2010 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz dzieci do szkół z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony na niżej podanych trasach:..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa nr 1: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 18 osób, - Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 25 osoby, - Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowa w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec - 84 osoby - (docelowo). Trasa nr 2: Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica długość trasy około16 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Łatanice do Szkoły Podstawowej w Hołudzy - 21 osoby - Przewóz dzieci z miejscowości Gluzy, Chotel Czerwony Gaj, Poddębie, Zagórze do Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym - 18 osób. - Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony - 61 osób - (docelowo) 1. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.70.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz i odwóz dzieci z miejscowości: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów (dojazd do posesji Pana Lasaka), Wiśniówki (obok przetwórni), Wiślica - długość trasy około14 km ilość dzieci na trasie około - 18 osób. 1. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00) 2. Odowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na w/w trasie - długość trasy około 14 km ilość dzieci na około - 18 osób przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki godzina rozpoczęcia odwozu 14:15:.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.70.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

                                                                                         Wójt Gminy Wiślica

                                                                                      mgr inż. Stanisław Krzak

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK