Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/10

OG?OSZENIE

Wislica, dnia 16.08.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-7/10

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR. 341-7/10. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1) Na zadanie Nr 1 - Dowóz dzieci do szkół z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, numer oferty 3, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, 28-100 Busko-Zdrój, Ul. Bohaterów Warszawy 118

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 49 552,26 a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryterium przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

2) Na Zadanie Nr 2 -Dowóz i odwóz dzieci z miejscowości: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, numer oferty 2 firmę:             Przewóz Osób Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 19 526,28 a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryterium przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

- Na zadanie Nr 1 - Dowóz dzieci do szkół z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony

1). Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, 28-100 Busko-Zdrój, Ul. Bohaterów Warszawy 118

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

- Na Zadanie Nr 2 -Dowóz i odwóz dzieci z miejscowości: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki

1). Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 76,65 pkt , łączna punktacja 76,65 pkt.

 

2). Przewóz Osób, Sylwester Lasak, 28-160 Wislica, Szczerbaków 43

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne ofert.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

                                                                                             

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                                           mgr inż. Stanisław Krzak