Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/10 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-6/10
2010-07-26
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica
Numer ogłoszenia w BZP: 224718 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 1 373 360,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt zł) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2) Okres karencji w spłacie kredytu do 31.12.2010 roku.

3) Okres spłaty kredytu w 120 ratach kapitałowych płatnych do końca danego miesiąca począwszy od 31.01.2011 roku w tym: 119 rat kapitałowych po 11 440,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści zł) i 1 rata w wysokości 12 000, 00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł).

4) Oprocentowanie zmienne w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M w wysokości wskazanej w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy (załącznik nr 6), powiększony o stałą marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy o kredyt. Odsetki płacone miesięcznie w terminie wskazanym w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 6).

5) Forma zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

6) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w formularzu oferty.

7) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

2. Terminy uruchomienia kredytu w transzach (termin, kwota) i postawienia do dyspozycji zamawiającego: I transza - w terminie 1 dnia od dnia podpisania umowy, kwota - 493 360,00 zł, II transza - 30.09.2010 roku, kwota - 340 000,00 zł, III transza - 30.10.2010 roku, kwota - 100 000,00 zł, IV transza - 30.11.2010 roku, kwota - 100 000,00 zł, V transza - 28.12.2010 roku, kwota - 340 000,00 zł.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia innych terminów i kwot transz, zmiany nie stanowią podstawy do naliczania dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niżej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy o kredyt oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2020.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,             a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ

2) Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ

3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik Nr 3 do SIWZ

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 5 do SIWZ 6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek (propozycję) zamawiającego lub banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu;

2) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych,

3) zmiany przeznaczenia kredytu - w przypadku zmiany budżetu Gminy Wiślica,

4) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w siwz terminu spłat.

5) rezygnacji w części z kredytu,

6) zmiany terminu wypłat oraz ilości i wielkości transz kredytowych,

7) w przypadku zmian organizacyjnych kredytodawcy oraz przepisów prawa ich obowiązujących,

8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego,

9) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a warunkiem wyżej wymienionych zmian jest to, aby zmiany te były korzystne dla Zamawiającego.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wiślicy, ul Okopowa 8,28-160 Wiślica, I piętro, pok, Nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do 03.08.2010 do godziny 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                                mgr inż. Stanisław Krzak
 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Wiślica, dnia 02.08.2010 roku.

Znak sprawy; OR-341-6/10
 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

woj. Świętokrzyskie

tel. 041 3792106, faks 041 3792128.

 Dotyczy: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica, Numer ogłoszenia w BZP: 224718 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010

 

 

Modyfikacja treści  SIWZ

Zamawiający wyjaśnia, że

 

1. W załączniku Nr 6 do SIWZ -  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy jest:

1.1 Paragraf 2. „Kredyt zostanie uruchomiony w następujących terminach i kwotach:

      I transza - w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, kwota - 493 360,00 zł,

II transza - 30.09.2010 roku, kwota  -  340 000,00 zł,

III transza - 30.10.2010 roku, kwota -  100 000,00 zł,

IV transza - 30.11.2010 roku, kwota -  100 000,00 zł,

V transza - 28.12.2010 roku, kwota -   340 000,00 zł.”

Winno być:

Paragraf 2. „Terminy uruchomienia kredytu w transzach (termin, kwota) i postawienia do dyspozycji zamawiającego:

I transza - w terminie 1 dnia od dnia podpisania umowy, kwota - 493 360,00 zł,

II transza - 30.09.2010 roku, kwota  -  340 000,00 zł,

III transza - 30.10.2010 roku, kwota -  100 000,00 zł,

IV transza - 30.11.2010 roku, kwota -  100 000,00 zł,

V transza - 28.12.2010 roku, kwota -   340 000,00 zł.”

 

1.2 Paragraf 3 jest:  „Kredyt podlega spłacie w 120 ratach miesięcznych,  pierwsza rata do 31 stycznia 2011 roku, następne raty płatne w terminach do dnia 30 każdego miesiąca w kwocie……………………………………………… .

2. Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami do dnia 31 grudnia  2020 roku”.

 

Winno być:

Paragraf 3 „1. Okres spłaty kredytu w 120  ratach kapitałowych płatnych do końca danego miesiąca pierwsza rata do 31 stycznia 2011 roku  w tym: 119 rat kapitałowych po 11 440,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści zł) i 1 rata w wysokości 12 000, 00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł).

2. Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami do dnia 31 grudnia  2020 roku”.

            Ponieważ powyższa modyfikacja treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostałe warunki i zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przedmiotowa modyfikacja staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca przy składaniu ofert.

                                                                                            Wójt Gminy Wiślica

                                                                                           mgr inż. Stanisław Krzak


Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK