Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-5/10 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-5/10
2010-07-15
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Wiślica, dnia 15.07.2010 roku.

Znak sprawy; OR-341-5/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-5/10. Nazwa zadania: „Przebudowa budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w celu prowadzenia rehabilitacji oraz przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) GMINA WIŚLICA zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                                 GMINA WIŚLICA

Adres zamawiającego                                   OKOPOWA 8

Kod Miejscowość                                        28-160 WIŚLICA

Telefon:                                                        413792106

Faks:                                                             41 3792128 lub 41 3792106 w. 25

adres strony internetowej                            www.ug.wislica.pl

adres poczty elektronicznej                        

Godziny urzędowania:                                 od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.ug.wislica.pl   

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica pok nr 12, I piętro ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające przebudowie pomieszczeń  budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wislicy przy ulicy Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica poprzez:

 1. Przebudowę pomieszczeń parteru budynku związaną z utworzeniem Pracowni Zespołu Rehabilitacji, składającej się z gabinetu fizykoterapii oraz gabinetu kinezyterapii,
 2. Likwidację barier architektonicznych związanych z dostępem do pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej poprzez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich poprzez wykonanie pochylni i zewnętrznej platformy pionowej przy wejściu do poradni dla dorosłych i dzieci chorych oraz wejściu do poradni dla dzieci zdrowych.
 3. Przebudowę pomieszczeń parteru i piwnicy w celu dostosowania do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 4. Przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pacjentów oraz personelu Zakładu Opieki Zdrowotnej związaną z dostosowaniem do wymagań obowiązujących przepisów oraz dostosowaniem funkcjonalnym dla osób niepełnosprawnych.
 5. Przebudowę części pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku związana z dostosowaniem pod względem fachowym i technicznym na pomieszczenia socjalne, higieniczno-sanitarne i gospodarcze związane z działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 6. Remont lub modernizacja zużytych elementów wykończenia (posadzki, okładziny ścian, stolarka)
 7. Remont parkingu i chodników.
 8. Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy, projektowanych do przebudowy oraz na parterze budynku.
 9. Przebudowę złącza kablowo-pomiarowego polegającą na wyniesieniu złącza na zewnątrz budynku w miejsce istniejącego zabezpieczenia przelicznikowego w skrzynce SWKi oraz umieszczenia w niej dwóch układów pomiarowych: dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz budynku mieszkalnego.
 10. Przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy i na parterze budynku związana z przebudowa pomieszczeń budynku.
 11. Przebudowę instalacji wody do celów użytkowych w piwnicy i na parterze budynku związaną z przebudową pomieszczeń budynku.
 12. Wymianę grzejników centralnego ogrzewania wraz z niewielkimi przeróbkami instalacji C.O związanymi z podłączeniem nowych grzejników do istniejących poziomów i pionów instalacji.
 13. Przebudowę przykanalika ścieków sanitarnych odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.     
 14. Termomodernizacja budynku w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji w nowej kolorystyce.

Wyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót:

1. Architektura i konstrukcje.

2. Instalacje sanitarne i wentylacyjne.

3. Instalacje elektryczne.

4.Termomodernizację budynku.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1. Dokumentacja techniczna składająca się z projektów budowlanych:

a)   architektura i konstrukcja - Załącznik Nr 9

b)  instalacje sanitarne i wentylacyjne - Załącznik Nr 10 do SIWZ.

c) instalacje elektryczne - Załącznik Nr 11 do SIWZ.

d) termomodernizacja budynku - Załącznik Nr 12 do SIWZ

UWAGA!!! ZAŁACZNIK NR 12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POD NAZWĄ „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W WIŚLICY” ZAWIERA CZĘŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH KTÓRE NIE SĄ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA SĄ TO ROBOTY OCIEPLENIOWE STROPODACHU ORAZ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ.

 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NIE ZAWIERA PRZEDMIARÓW DOTYCZĄCYCH W/W ROBÓT 

WYKONAWCY OBLICZAJĄC CENĘ ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIE UWZGLĘDNIAJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA TJ. ROBÓT OCIEPLENIOWYCH STROPODACHU ORAZ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ.

2. Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych:

a) Przebudowa pomieszczeń budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy wraz z budową pomieszczeń zespołu gabinetów rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pochylni i windy dla osób niepełnosprawnych , oraz przebudowa instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej i przykanalika ścieków sanitarnych - Załacznik Nr 17 do SIWZ.

b) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wiślicy - Załącznik Nr 18 do SIWZ

c) Przebudowa parkingu z kostki brukowej – Załącznik Nr 19 do SIWZ.

3. Książka przedmiarów:

a) Roboty budowlane architektura i konstrukcje  - Załącznik Nr 13 do SIWZ w tym:

- Roboty budowlane rozbiórkowe - Załącznik Nr 13 a do SIWZ,

- Roboty budowlane montażowe - Załącznik Nr 13 b do SIWZ,

b) Instalacje sanitarne i wentylacja - Załącznik Nr 14 do SIWZ w tym:

- Instalacje sanitarne i wentylacja - roboty rozbiórkowe - Załącznik Nr 14a do SIWZ,

- Instalacje sanitarne i wentylacja - roboty montażowe - Załącznik Nr 14b do SIWZ,

c) Instalacja elektryczna - Załącznik Nr 15 do SIWZ w tym:

- Instalacja elektryczna - roboty rozbiórkowe - Załącznik Nr 15 a do SIWZ,

- Instalacja elektryczna - roboty montażowe - Załącznik Nr 15 b do SIWZ,

d) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wiślicy Załącznik Nr 16 do SIWZ w tym:

- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wiślicy - roboty rozbiórkowe - Załącznik Nr 16 a do SIWZ

- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wiślicy -roboty termomodernizacyjne - Załącznik Nr 16 b do SIWZ

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Roboty budowlane - kod 45000000-7,

Roboty budowlane w zakresie budynków - kod 45210000-2,

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod 45400000-1

Roboty instalacyjne w budynkach – kod 45300000-0

Roboty izolacyjne – 45320000-6

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – kod 45330000-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania całości zamówienia w terminie 45 dni liczony od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

Odbiory częściowe po wykonaniu /zakończeniu danego etapu robót i zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru częściowego robót zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo- finansowego do akceptacji Zamawiającemu.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku jeżeli wykaże, że wykonał wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na budowie modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości każdej wykazanej roboty nie mniejszej niż cena ofertowa brutto, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca wykonania oraz załączył dokument potwierdzający, że wykazane roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. protokół odbioru, referencje itp.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia minimum jedną osobą tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)

 4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 000,00 zł,(słownie: cztery tysiące zł.)

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Wiślicy

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica

nr rachunku: 48848000042002006002840001 z adnotacją „wadium - Przebudowa budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w celu prowadzenia rehabilitacji oraz przystosowania dla potrzeb osób niepelnosprawnych"

2)            w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3)            w gwarancjach bankowych,

4)            w gwarancjach ubezpieczeniowych

5)            w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

w terminie 2010-06-22, sposób przekazania: sposób przekazania

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

UWAGA!!!

W przypadku:

- Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego – przelewu,

- Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniężna należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium – cena,

Waga kryterium - 100

Szczegółowy opis, wzór - Cena oferty najniższa wśród ofert nieodrzuconych/ cena oferty rozpatrywanej x 100= wynik

Uwagi - Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg. wzoru.

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia: 30.07.2010 rok do godz. 8:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1. Oferty zostaną otwarte dnia: 30.07.2010 roku o godz. 8:10

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 13 – I piętro          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju prac co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 211686-2010: Data zamieszczenia 15.07.2010 roku.

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Wiślica

                                                                               mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK