Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-5/10

Numer sprawy : OR-341-5/10
2010-07-15
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 25.08.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-5/10

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR. 341-5/10. Nazwa zadania: „Przebudowa budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w celu prowadzenia rehabilitacji oraz przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Olesiński, Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój.

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 660 000,00 brutto / oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans została przyznana maksymalna liczba punktów tj. 100 pkt w oparciu o ustalone kryterium przyjęte w SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1) Oferta Nr 1 - Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Olesiński, Wolica 33, 28-100 Busko-Zdrój.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawy.                                         

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą nastąpi w dniu 27.08.2010 roku   na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1, litera a - Prawa zamówień publicznych ( przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i złożono tylko jedną ofertę).

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

                                                                                            Wójt Gminy Wiślica

                                                                                        mgr inż.. Stanisław Krzak