Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-3/10 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-3/10
2010-04-12
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Wiślica, dnia 16.04.2010 roku.

Znak sprawy : OR-341-3/10.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Nazwa zadania: ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SZCZERBAKÓW, GORYSŁAWICE,GLUZY ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 004380 T HOŁUDZA-BRZEZIE-CHOTEL CZERWONY WRAZ Z ODCINKIEM DROGI NR 004381 T BRZEZIE-KOMORNICE-GAJ - DROGI GMINNEJ NR 004386 T SKOROCICE-ALEKSANDRÓW, znak sprawy: OR-341-3/10.

ZMIANY W OGŁOSZENIU

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: DZIAŁ  IV. pkt 1, ppkt 1.1

Tekst, który należy zmienić:

W OGŁOSZENIU JEST:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zadanie Nr 1 -   odbudowa dróg powodziowych w miejscowości:

1.1 Szczerbaków działka nr. 596 długości 255 mb w zakresie:      

1. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV.

2. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm.

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm.

4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm .

5. Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej gr.30 cm (5 szt) - rury żelbetowe o średnicy 50 cm.

6. Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.50 cm.

7. Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – zjazdy .

8. Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonaniem naziomu i ściankami prostymi prefabrykowanym.i

W OGŁOSZENIU POWINNO BYĆ:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zadanie Nr 1 -   odbudowa dróg powodziowych w miejscowości:

1.1 Szczerbaków działka nr. 596 długości 255 mb w zakresie:      

1. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV

2. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

5. Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej gr.30 cm (5 szt) - rury żelbetowe o średnicy 50 cm

6. Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.50 cm

7. Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – zjazdy

8. Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonaniem naziomu i ściankami prostymi prefabrykowanymi

9. Podczyszczenie istniejącego rowu(07m3/mb) z uzupełnieniem poboczy, wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. Kat. III nadmiar ziemi z odwozem na odl. do 1 km sam. samowyładowczym – m 75,000

Miejsce, w którym należy dodać tekst, DZIAŁ IV, pkt 1, ppkt 1.1, ppkt 9

Tekst, który należy dodać:

Ppkt 9. Podczyszczenie istniejącego rowu(07m3/mb) z uzupełnieniem poboczy, wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. Kat. III nadmiar ziemi z odwozem na odl. do 1 km sam. samowyładowczym – m 75,000

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 109172-2010. Data zamieszczenia 16.04.2010 roku.

 

                                                                   Wójt Gminy Wiślica

                                                                                   mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Wiślica, dnia 12.04.2010 roku.

Znak sprawy; OR-341-3/10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-3/10. Nazwa zadania: ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SZCZERBAKÓW, GORYSŁAWICE,GLUZY ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 004380 T HOŁUDZA-BRZEZIE-CHOTEL CZERWONY WRAZ Z ODCINKIEM DROGI NR 004381 T BRZEZIE-KOMORNICE-GAJ - DROGI GMINNEJ NR 004386 T SKOROCICE-ALEKSANDRÓW

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) GMINA WIŚLICA zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego                  GMINA WIŚLICA

Adres zamawiającego                    OKOPOWA 8

Kod Miejscowość                          28-160 WIŚLICA

Telefon:                                        413792106

Faks:                                            41 3792128 lub 41 3792106 w. 25

adres strony internetowej               www.ug.wislica.pl

adres poczty elektronicznej            

Godziny urzędowania:                    od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.ug.wislica.pl   

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica pok nr 12, I piętro ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zadanie Nr 1 -   odbudowa dróg powodziowych w miejscowości:

1.1 Szczerbaków działka nr. 596 długości 255 mb w zakresie:      

1. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV

2. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

5. Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej gr.30 cm (5 szt) - rury żelbetowe o średnicy 50 cm

6. Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.50 cm

7. Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – zjazdy

8. Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonaniem naziomu i ściankami prostymi prefabrykowanymi

1.2 Gorysławice działka nr. 1103; 1112; od km 0+000 do km 0+420 długości 420 mb

1. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV

2. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

4.Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

1.3 Gluzy działka nr. 946 od km 0+050 do km 0+770 długości 720 mb

1. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV

2. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

5. Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej gr.30 cm (13 szt) - rury żelbetowe o średnicy 50 cm

6. Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.50 cm

7.Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -zjazdy

8. Podczyszczenie istniejącego rowu ( 0,7m3/mb ) z uzupełnieniem poboczy ,wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III, nadmiar ziemi z odwozem. na odl.do 1 km sam.samowyład.

Szczegółowe opisy zamówienia dla zadania Nr 1 opisują:

- Przedmiar robót - Załącznik Nr 7do SIWZ

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ

2. Zadanie Nr 2 - przebudowa dróg gminnych:

2.1 Nr 0038T Hołdza - Brzezie - Chotel Czerwony oraz odcinka drogi gminnej Nr 004381T Brzezie - Komornice - Gaj dł.550 m Działki nr. 211/1; 211/2; 307;227/3,

1. Tyczenie trasy w terenie równinnym

2. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV

3. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm

4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

5. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.

7. Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonaniem naziomu i ściankami prostymi prefabrykowanymi

8. Podczyszczenie istniejącego rowu ( 0,7m3/mb ) z uzupełnieniem poboczy ,wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III, nadmiar ziemi z odwozem. na odl.do 1 km sam.samowyład.

2.2 Nr.0004386T Skorocice - Aleksandrów dł.1430 mb Działki Nr.638; 964; 955,

1. Tyczenie trasy w terenie równinnym

2. Profilowanie równiarką istniejącej podbudowy

3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

Szczegółowe opis zamówienia dla zadania Nr 2 opisują:

- Przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

     45 000 000 - 7  Roboty budowlane

     45 200 000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
                             obiektów budowlanych lub ich części  oraz roboty w zakresie 
                             inżynierii lądowej i wodnej

     45 230 000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
                               komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
                               lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

     45 233 000 – 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
                              wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia  do dnia 30.06.2010 roku.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -  działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,                        

a. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Za spełnianie warunków Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 2 roboty budowlane tj.

- wykonania drogi/dróg o nawierzchni z kamienia o łącznej długości 1300 mb

- wykonania drogi/dróg o nawierzchni asfaltowej o długości 500 mb

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jest niezgodną z ustawą.

2)   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6)   zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

 

Specyfikacja :specyfikacja.pdf
 
Pytania:

Wislica, dnia 16.04.2010

Znak: sprawy Or-341-3/10

 

 

MODYFIKACJA  treści SIWZ

 

Gmina Wiślica, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: OR-341-3/10. Nazwa zadania: ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SZCZERBAKÓW, GORYSŁAWICE,GLUZY ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 004380 T HOŁUDZA-BRZEZIE-CHOTEL CZERWONY WRAZ Z ODCINKIEM DROGI NR 004381 T BRZEZIE-KOMORNICE-GAJ - DROGI GMINNEJ NR 004386 T SKOROCICE-ALEKSANDRÓW informuje że zakres modyfikacji jest następujący:

 

Wprowadzone zmiany;

1. W ogłoszeniu

1.1 w dziale IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zadanie Nr 1 -   odbudowa dróg powodziowych w miejscowości:

1.1 Szczerbaków działka nr. 596 długości 255 mb w zakresie po podpunkcie 8 dopisuje się podpunkt 9 w brzmieniu:     

ppkt.  9. Podczyszczenie istniejącego rowu(07m3/mb) z uzupełnieniem poboczy, wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. Kat. III nadmiar siemi z odwozem na odl. Do 1 km sam. samowyładowczym

 

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.1 w załączniku Nr 2 FORMULARZ CENOWY, I. Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 dla  odbudowy drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków działka nr. 596 długości 255 mb

Dodaje się Lp 9 w brzmieniu:

Lp 9 - Podczyszczenie istniejącego rowu(07m3/mb) z uzupełnieniem poboczy, wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. Kat. III nadmiar siemi z odwozem na odl. Do 1 km sam. samowyładowczym – m 75,000”

 

2.2 w załączniku Nr  załącznik Nr 7 PRZEDMIAR - Zadanie Nr 1

ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI:

  1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków działka nr. 596 długości 255 mb dodaje się dział 4 ROWY w brzmieniu

- dział 4 Rowy

lp. poz 9 d.4 D-06.04.01 Podczyszczenie istniejącego rowu(07m3/mb) z uzupełnieniem poboczy, wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. Kat. III nadmiar siemi z odwozem na odl. Do 1 km sam. samowyładowczym – m 75,000

 

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.


Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK