Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-3/10

 

Numer sprawy : OR-341-3/10
2010-04-12
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 29.04.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-3/10

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-3/10. Nazwa zadania: ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SZCZERBAKÓW, GORYSŁAWICE,GLUZY ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 004380 T HOŁUDZA-BRZEZIE-CHOTEL CZERWONY WRAZ Z ODCINKIEM DROGI NR 004381 T BRZEZIE-KOMORNICE-GAJ - DROGI GMINNEJ NR 004386 T SKOROCICE-ALEKSANDRÓW

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy, ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 574 267,42 zł brutto / uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 04.05.2010 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1) Oferta Nr 2 - Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych „WOD-GAZ” Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 95,55  pkt ,

Łączna punktacja  95,55 pkt.

 

2) Oferta Nr 3 -  Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy, ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta:

2.1 Oferta Nr 1 - Usługi Sprzętem Budowlanym „DAKOP” Dawid Solarski, Szaniec 23, 28-100 Busko-Zdrój

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  został wykluczony 1 wykonawca.

 

3.1 - Oferta Nr 2 - Usługi Sprzętem Budowlanym „DAKOP” Dawid Solarski, Szaniec 23, 28-100 Busko-Zdrój

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

                                                                                        Wójt Gminy Wiślica

                                                                                     mgr inż. Stanisław Krzak