Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-2/10 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-2/10
2010-01-28
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

 w ramach operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica”

Wislica, dnia 28.01.2010

 

Znak: sprawy Or-341-2/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or-341-2/10. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gmina Wiślica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                                    Gmina Wiślica

Adres zamawiającego                                     Okopowa 8

Kod Miejscowość                                           28-160 Wiślica

Telefon:                                                        41 3792106

Faks:                                                             41 3792128 lub 41 3792106 wew.25

adres strony internetowej                              www.ug.wislica.pl

adres poczty elektronicznej                           urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania:                                    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.ug.wislica.pl

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, I piętro pok. nr 12 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji  o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Skorocice-Aleksandrów gm. Wiślica- Zadanie Nr 1,  wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gm. Wiślica – Zadanie Nr 2.

2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy budowy sieci wodociągowej Kobylniki-Skorocice oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Skorocice i Łatanice w tym:

1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  o długości 5427 mb.

2) Budowa przyłączy wodociągowych (15 szt) o łącznej dłuości 498 mb. .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 9.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 10.

- Książka przedmiarów – załącznik nr 11.

2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Skorocice, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Chotel Czerwony, Hołudza, Brzezie, Łatanice, Wiślica, Gorysławice, Jurków, Gluzy  w ilości 50 szt. .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 12.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 13.

- Książka przedmiarów – załącznik nr 14.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV - 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

kod CPV - 45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczalni ścieków,

kod CPV - 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

kod CPV - 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

1. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 31.07.2011 roku w tym:

1) I etap - wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 31.07.2010 roku.

2) II etap - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 31.07.2011 roku.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami  fizycznymi, osobami prawnymi  lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także Wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz niniejszej specyfikacji.  

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej: Robotę/roboty polegającą na wybudowaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości  3000 mb.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi - sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)

-złożą oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, oraz dysponuje aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i jest ubezpieczona.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wymaga potwierdzania spełnienia tego warunku.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do 22.02. 2010 roku do godziny 08:00

2. Ustala się wadium w wysokości  - 15 000,00 zł:

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Wiślicy

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica

nr rachunku: 48848000042002006002840001, „wadium - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica"

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

UWAGA!!!

W przypadku:

- Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego – przelewu,

- Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniężna należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

1) Cena ryczałtowa brutto całego zamówienia - waga tego kryterium wynosi 90%.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 90 %.

Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:

Liczba                     Cn

zdobytych = ------------------- x 90

punktów                  Cb

Gdzie: Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

90 – znaczenie kryterium ceny

Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg. powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do czterech miejsc po przecinku.

2) Gwarancja – waga tego kryterium wynosi 10%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby miesięcy udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości oferty ocenianej przez liczbę miesięcy udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości z oferty, w której wykonawca zaoferował najdłuższy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 10 %.

Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:

Liczba                                   Gb – 84 

zdobytych     =       ------------------- x 10

punktów                  Gn - 84

Gdzie: Gb – liczba miesięcy rękojmi za wady i gwarancji jakości oferty rozpatrywanej minus minimalny okres gwarancji tj: 84 miesiące

Gn – liczba miesięcy rękojmi za wady i gwarancji jakości oferty, w której wykonawca zaoferował najdłuższy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości niż 120 miesięcy. Do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 120 miesięcy. 

10 – znaczenie kryterium gwarancji

Oferta, w której wykonawca zaoferował najdłuższy lub maksymalny i dłuższy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości otrzyma 10 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg. powyższego wzoru.

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia: 22.02.2010 roku do godz. 8:00  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1. Oferty zostaną otwarte dnia: 22.02.2010 roku, o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 13 – I piętro

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 25944-2010,  data zamieszczenia 28.01.2010 roku

 

                                                                                                    Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                mgr inż. Stanisław Krzak

<span style="FONT-SIZE: 8pt; C

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

MODYFIKACJA  treści SIWZ

 Gmina Wiślica, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica”.

W związku ze stwierdzonym błędem w poz. 44  Książki Przedmiarów /załącznik Nr 14A do SIWZ./ Gmina Wiślica  informuje że zakres modyfikacji jest następujący:

 

Jest

- poz. 44. d.6 KNR - 2010320-02 „Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, kat. gr. III-IV” –  m3   54632,599

 

Winno być

-poz. 44. d.6 KNR - 2010320-02 „Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, kat. gr. III-IV” – m3   874,411

 

 Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

 

Pyt. 1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego Prawo Zamówień Publicznych – art. 30 wymienione w specyfikacji osadniki gnilne, powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane):

- osadniki gnilne – wymagania normy PN-EN 12566-1 i posiadać oznakowanie CE?

Pyt. 2. W załączonych do SIWZ dokumentacjach technicznych zaprojektowane zostały między innymi osadniki o pojemności 1500 l. Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik osadnika gnilnego o pojemności 1500 l – na osadnik o pojemności 2000 l?. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) zaleca się stosowanie osadników gnilnych o pojemnościach nominalnych powyżej 2000 l.

Zastosowanie osadników o większej pojemności wpływa pozytywnie na stabilizację osadu, a tym samym zwiększa efekt wstępnego podczyszczania ścieków.

 


Odpowiedzi:
 

Odp. 1. Dopuszcza się stosowanie wyrobów spełniających wymagania Polskich Norm przenoszących normy europejskie pod warunkiem, że wszelkie zastosowane wyroby i materiały będą zachowywały parametry pracy wskazane w projekcie i specyfikacji.

Wszystkie materiały stosowane do realizacji kontraktu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Zabrania się więc stosowania przy realizacji zamówienia wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu.

Odp. 2. Zastosowanie osadnika gnilnego o pojemności 1500 l wynika z liczby osób zamieszkałych na danej posesji i nie ma potrzeby doboru większego osadnika.

Z technologicznego punktu widzenia zamiana osadnika gnilnego o pojemności 1500 l na osadnik gnilny o pojemności 2000 l nie ma większego znaczenia. Reasumując, Zamawiający dopuszcza zastosowanie osadników gnilnych o poj. 2000l, traktując w/w rozwiązanie jako równoważne. Jednak zamawiający przypomina wszystkim wykonawcom, że jednym z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena ryczałtowa – 90% za wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w SIWZ.


Protesty:

WYNIK