Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-2/10

Numer sprawy : OR-341-2/10
2010-01-28
OG?OSZENIE

 

Wislica, dnia 02.04.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-2/10

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or-341-2/10. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Wodno-Kanalizacyjny Piwowarczyk Andrzej, Gorysławice 91, 28-160 Wiślica

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 964 945,92zł brutto /przedstawiła najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i gwarancji odnosząc się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny i gwarancji oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1) Oferta Nr 1 - Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych „WOD-GAZ” Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 52,15  pkt ,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja  62,15 pkt.

 

2) Oferta Nr 4 -  Zakład Wodno-Kanalizacyjny Piwowarczyk Andrzej, Gorysławice 91, 28-160 Wiślica

 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 90,00  pkt ,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

3) Oferta Nr 5 - Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych „AKWEDUKT” Andrzej Kowalik, Ul. Żeromskiego 55, 28-200 Staszów

 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 88,79  pkt ,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja  98,79 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 2 oferty:

 

2.1 Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcujno-Handlowe „SZTUK-BUD”, ul Dygasińskiego 16 A, 28-100 Busko-Zdrój

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.2 Oferta Nr 3 - Firma Handlowo-Usługowa „INS-BUD-2” K&D Rzeszut, Ul. Kościuszki 40, 33-230 Szczucin

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostali wykluczeni 2 wykonawcy.

 

3.1 - Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcujno-Handlowe „SZTUK-BUD”, ul Dygasińskiego 16 A, 28-100 Busko-Zdrój

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

 

3.2 - Oferta Nr 3 - Firma Handlowo-Usługowa „INS-BUD-2” K&D Rzeszut, Ul. Kościuszki 40, 33-230 Szczucin

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

                                                                                             

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655          z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

                                                                                 

                                                                                           Wójt Gminy Wiślica

                                                                                       mgr inż. Stanisław Krzak