Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-1/10 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-1/10
2010-01-15
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Znak: sprawy Or-341-1/10                                                                                                       Wislica, dnia 15.01.2010

 

                                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or-341-1/10. Nazwa zadania: Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno - rekreacyjno - sportowego w Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gmina Wiślica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego                 Gmina Wiślica

Adres zamawiającego                   Okopowa 8

Kod Miejscowość                        28-160 Wiślica

Telefon:                                        41 3792106

Faks:                                            41 3792128 lub 41 3792106 wew.25

adres strony internetowej              www.ug.wislica.pl

adres poczty elektronicznej           urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania:                   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.ug.wislica.pl

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, I piętro pok. nr 12 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji  o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej dla  projektu "Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno - rekreacyjno - sportowego w Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej " na potrzeby  Gminy Wiślica  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w tym:

 

1) Budowa na działce Nr 531/5 w Wiślicy Gimnazjum na 160 osób

- 9 oddziałów /sal lekcyjnych/.

- gabinet dyrektora

- sekretariat

- pokój nauczycielski

- wc dla dzieci i personelu zgodnie z obowiązującymi normami

 

2) Budowa hali na działce Nr 531/5 w Wiślicy

- hala sportowa o minimalnych wymiarach boiska 40m * 20m z widownią na 200 miejsc

- zaplecze hali sportowej :

- szatnie - 2 szt, wc, natryski, pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy- 2 szt, gabinet lekarski, siłownia, inne niezbędne pomieszczenia o ogólnej powierzchni 450m2

 

3) Modernizacja Szkoły Podstawowej przy ul. Podwale w Wiślicy na działce Nr 531/5 z ewentualną rozbudową na 350 osób z uwzględnieniem istniejącego podpiwniczenia obejmująca:

- Termomodernizację istniejącego budynku z wymianą stolarki drzwiowej i remontem  pokrycia  dachowego oraz dociepleniem stropodachu

- Remont i przebudowa  wnętrza budynku obejmująca w szczególności wydzielenie

- 16 oddziałów /sal lekcyjnych/ + pracownia komputerowa, pokój nauczycielski,  szatnie szt.2,  świetlice - szt 2, stołówka z kuchnią, przedszkole z szatnią i placem zabaw dla dzieci /30 osób/, gabinet dyrektora z sekretariatem, gabinet lekarski, pokój pedagoga szkolnego, przebudowa zaplecza istniejącej sali gimnastycznej, inne niezbędne pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi normami

 

4) Modernizacja istniejącej kotłowni na olej opałowy z zabezpieczeniem mocy na potrzeby nowo wybudowanej hali i gimnazjum

 

5) Zagospodarowanie terenu wokół zaprojektowanych i istniejących budynków na działce Nr 531/5, w tym:

      - zaprojektowanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej i wymiarach  40m*20m,  bieżni 60 m ze skocznią w dal, place parkingowe, zieleń

 

6) Projekt drogi dojazdowej do hali i gimnazjum oraz  dróg pożarowych

 

3. Szczegółowy zakres:

Zakres prac dla zamówienia obejmuje: 

1) Opracowanie koncepcji projektu,

Koncepcja projektu zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego. Uwagi i opinie zostaną przekazane Wykonawcy. Po konsultacjach należy je uwzględnić w  projekcje budowlano-wykonawczym.

2) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w następującym zakresie:

- projekt zagospodarowania terenu (na mapie do celów projektowych ),  architektura, konstrukcja,  instalacje sanitarne: wod-kan, co, wentylacja, instalacje elektryczne, odgromowa, instalacja teletechniczna i komputerowa, wyposażenie obiektu w potrzebne sprzęty i urządzenia (technologia),  przyłącza sieci zewnętrznych z podziałem na poszczególne branże, drogi dojazdowe, parking,  projekt zieleni,

3) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

4) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz aktualizacja przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na pisemne wezwanie Zamawiającego.

5) Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu technicznego.

6) Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania projektu technicznego.

7) Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego.

8) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie warunków na podłączenie do sieci wodociągowej i odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej.

9) Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii wymaganych przepisami w tym decyzje związane usytuowaniem inwestycji w obszarze ochrony konserwatorskiej i obszarze NATURA 2000.

10) Opracowanie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględnionej planie BiOZ. 

11) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji,

 

4. Ilość i wyszczególnienie

1) Projekt budowlano-wykonawczy

- dokumenty będące przedmiotem umowy po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych,  uzgodnień  należy wykonać w 5 egzemplarzach wraz z  zapisem na nośniku cyfrowym ( płyta CD/DVD, mapy , rysunki w formacie PDF do druku A4)

 

2)  Materiały przetargowe

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC i PDF ,

- Opracowanie przedmiarów robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25,

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25,

 

5. Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie wymaganiami ustaw, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

 

6. W/w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych robót formalno-prawnych wymaganych do zatwierdzenia opracowanego projektu budowlanego    i uzyskania pozwolenia na budowę.

 

7. Wykonawca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru autorskiego w pełnym zakresie wszystkich branż stanowiących zakres opracowania  (np. technologii) projektu budowlanego ze wskazaniem osób uprawnionych. Obowiązki inspektora nadzoru autorskiego określają odpowiednie przepisy "prawa budowlanego". 

8. W przypadku stwierdzenia braku uzgodnienia lub opinii, oraz błędów projektowych pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca opracowanego projektu budowlanego. Z tego tytułu Gmina Wiślica będzie mogła domagać się od wykonawcy odszkodowania /zadośćuczynienia / zgodnie z obowiązującym prawem.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.00.00-7-  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

1) koncepcja, zebranie materiałów  - 30 dni  od  dnia podpisania umowy,

2) projekt do złożenia do konserwatora  celem zaopiniowania - 60 dni od uzgodnień i zatwierdzenia koncepcji 

3) Za termin zakończenia zamówienia uważa się dzień  przekazania kompletnej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego nie później jednak niż 120 dni od dnia podpisania umowy.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami  fizycznymi, osobami prawnymi  lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także Wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz niniejszej specyfikacji.  

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. usługi projektowe związane z zaprojektowaniem/projektowaniem  co najmniej:

a) jednej hali sportowej o wymiarach boiska min 36x18,

b) jednego projektu dotyczącego budowy, przebudowy, modernizacji, zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej o powierzchni minimalnej nie mniejszej niż 2000 m2.

c) jednej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 w tym projektu: placu zabaw , projektu zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką zieleni, projektu dróg dojazdowych i parkingów, projektu oświetlenia terenu, projektu monitoringu.

d) jednego zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej wraz z oświetleniem.

UWAGA!!! Co najmniej jedna z w/w dokumentacji winna być opracowana w strefie ochrony konserwatorskiej. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonywanie/wykonanie zamówienia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

a. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

b. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

c. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń

d. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

e. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i złożą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz dysponują aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200 000,00 zł.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryteria:

Nazwa kryterium - cena, Waga kryterium - 100, Wzór - cena oferty badanej/cena oferty najtańszej x 100 pkt = wynik

Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia: 25.01.2010 roku do godz. 8:00  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Wiślicy, Ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica, Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1. Oferty zostaną otwarte dnia: 25.01.2010 roku, o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Wiślicy, Ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica, Pokój nr 13 – I piętro 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: nr ogł. 13070-2010 z dnia 15.01.2010

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

1. Czy w zakres opracowania wchodzi uzyskanie pozwolenia na budowę? A jeżeli tak, to czy Zamawiający uwzględnił to w ustaleniu terminu wykonania zamówienia? Prosimy  o uwzględnienie ustawowego czasu oczekiwania na decyzje administracyjne w takim przypadku.

2. Czy Zamawiający posiada plan miejscowy, decyzję celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję środowiskową i warunki dostawy mediów? Jeżeli tak prosimy   o zamieszczenie dokumentów na stronie  internetowej.

3. Czy teren lub budynki podlegają pod uwzględnienie konserwatora zabytków, a jeżeli tak czy Zamawiający uzyskał takie warunki?

4. Czy Zamawiający posiada wypis i wyrys z planu miejscowego lub inną mapę? Jeżeli Tak prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

5. Czy Zamawiający posiada inwentaryzację budynku i ekspertyzę techniczną? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej, Jeżeli nie, prosimy o określenie powierzchni użytkowej powierzchni zabudowy i kubatury budynku. 

6. Czy do zakresu prac Wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na budowę w wyznaczonym terminie realizacji umowy?

Wg załączonego projektu umowy (załącznik Nr 8) w zakresie prac nie jest wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, a wyłącznie przygotowanie kompletnego wniosku na jego wydanie.

Zgodnie z pkt. 5 str. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę…”

7. Czy planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu?

Jeżeli brak jest  aktualnego planu zagospodarowania to czy zamawiający posiada decyzję   o ustaleniu lokalizacji inwestycji planu publicznego, która stanowi podstawowy dokument do rozpoczęcia prac projektowych.


Odpowiedzi:

Ad.1 Tak. W zakres opracowania wchodzi uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca w terminie 120 dni od daty podpisania umowy jest zobowiązany do złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Po tym terminie zostanie wypłacona Wykonawcy II transza wynagrodzenia, a po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę III transza wynagrodzenia.

 

Ad.2  Zamawiający nie posiada:

-  miejscowego planu zagospodarowania,

- decyzji o lokalizacji inwestycji  celu publicznego , czy też decyzji o warunkach zabudowy

- warunków dostawy mediów

Dla przedmiotowej inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach ze względu na brak przeprowadzonego postępowania środowiskowego.

Obecnie Zamawiający wydaje nową decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia, którą Wykonawca otrzyma maksymalnie w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Ad.3 Tak. Teren i budynki podlegają uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Zamawiający nie występował o takie warunki, gdyż zgodnie z warunkami SIWZ – dział III, pkt.3. ppkt.9 należy to do zakresu Wykonawcy.

 

Ad.4  Nie.

 

Ad.5 Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ – dział III, pkt.3. ppkt.5 , 6 należy to do zakresu Wykonawcy.

Powierzchnia użytkowa budynku Szkoły Podstawowej –  ok. 2 880 m2

Powierzchni zabudowy  budynku Szkoły Podstawowej -  ok.  1715 m2

Kubatura budynku. budynku Szkoły Podstawowej             – ok.15868 m3

 

Ad.6 Udzielono odpowiedzi patrz - Ad.1.

 

Ad.7 Udzielono odpowiedzi patrz -  Ad.2.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Protesty:

WYNIK