Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR-341-1/10

Numer sprawy : OR-341-1/10
2010-01-15
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 22.04.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-1/10

 

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or-341-1/10. Nazwa zadania: „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno - rekreacyjno - sportowego w Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej”.

            Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty   z dnia 13.04.2010 roku omyłkowo dla  Oferta Nr 2 - KONSORCJUM FIRM: LIDER: METROPOLIS REMIGIUSZ SMOLIK UL. NARUTOWICZA 12 70-240 SZCZECIN, PARTNER: BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERYJNE REDAN SP. Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 69 70-382 SZCZECIN przyznano ocenę punktową w kryterium ceny –   100 pkt ,oraz  łącznej punktacji  100 pkt.

            Nadmieniamy, że w przedmiotowym postępowaniu  jedynym kryterium oceny ofert była cena, oferta  KONSORCJUM FIRM: LIDER: METROPOLIS REMIGIUSZ SMOLIK UL. NARUTOWICZA 12, 70-240 SZCZECIN, PARTNER: BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERYJNE REDAN SP. Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 69 70-382 SZCZECIN przedstawia wyższa cenę niż oferta wybrana tj. BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I USŁUG INWESTORSKICH „COMTAREX”, UL. STAWOWA 3/7, 40-095 KATOWICE

 

            W związku z powyższym ocena punktowa dla oferty Nr 2 - KONSORCJUM FIRM: LIDER: METROPOLIS REMIGIUSZ SMOLIK UL. NARUTOWICZA 12, 70-240 SZCZECIN, PARTNER: BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERYJNE REDAN SP. Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 69 70-382 SZCZECIN przedstawia się następująco:

 Ocena punktowa w kryterium ceny –   47,25 pkt , łączna punktacja  47,25 pkt.

 

W przypadku nie wniesienia środków ochrony prawnej określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655          z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej" .Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta po  dniu 29.04.2010 roku.

 

Pozostała treść ogłoszenia  z dnia 13.04.2010 roku pozostaje bez zmian.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655          z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                                         mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

Wislica, dnia 13.04.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-1/10

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or-341-1/10. Nazwa zadania: „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno - rekreacyjno - sportowego w Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I USŁUG INWESTORSKICH „COMTAREX”, UL. STAWOWA 3/7, 40-095 KATOWICE

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 168 909,00 zł brutto a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku nie wniesienia środków ochrony prawnej określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655          z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 23.04.2010 roku w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

1) Oferta Nr 2 - KONSORCJUM FIRM: LIDER: METROPOLIS REMIGIUSZ SMOLIK UL. NARYTOWICZA 12 70-240 SZCZECIN

PARTNER: BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERYJNE REDAN SP. Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 69 70-382 SZCZECIN

Ocena punktowa w kryterium ceny –   100 pkt , łączna punktacja  100 pkt.

2) Oferta Nr 3 -  LOCUM M. PASZYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. LIPOWA 33, 62-800 KALISZ

 Ocena punktowa w kryterium ceny –  95,48 pkt , łączna punktacja  95,48 pkt.

3) Oferta Nr 5 - ABM WYCENA NIERUCHOMOŚCI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONIOCZNE , ANNA I BARTOSZ MICHALSCY SPÓŁKA CYWILNA , UL. LIPOWA 65, 44-100 GLIWICE

Ocena punktowa w kryterium ceny –  42,60 pkt , łączna punktacja  42,60 pkt.

4) Oferta Nr 7 - MIEJSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARCHITEKCI SP. Z O.O, UL. KOŚCIUSZKI 25, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

Ocena punktowa w kryterium ceny –  22,37 pkt , łączna punktacja  22,37 pkt.

5) Oferta Nr 10 - BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH  I USŁUG INWESTORSKICH „COMTAREX”, UL. STAWOWA 3/7, 40-095 KATOWICE

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100  pkt , łączna punktacja 100  pkt.

6) Oferta Nr 14 - STUDIO ARCHITEKTONICZNE OZONE SP. J CZAUS, BERNARDI,            AL. ARMII KRAJOWEJ 6C,  50-540 WROCŁAW

Ocena punktowa w kryterium ceny –  55,60 pkt , łączna punktacja  55,60 pkt.

7) Oferta Nr 17 - SPÓŁDZIELNIA PRACY „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”,              UL. TARGOWA 18, 25-520 KIELCE

Ocena punktowa w kryterium ceny –   25,22 pkt , łączna punktacja 25,22  pkt.

8) Oferta Nr 22 - KONSORCJUM:- LIDER: STUDIO-MK MEKS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, UL. NAUKOWA 3, 32-087 ZIELONKI

PARTNER: ISKRZAK KOS ARCHITEKCI SPÓŁKA JAWNA, UL. CYSTERSÓW 6/50,            31-553 KRAKÓW

Ocena punktowa w kryterium ceny –   85,46 pkt , łączna punktacja  85,46 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 14 oferty:

2.1  Oferta Nr 1 - PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „MIASTOPROJEKT-LUBLIN” SÓŁKA z o.o., UL. OLSZEWSKIEGO 5, 20-481 LUBLIN,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.2  Oferta Nr 4 - MXL 4 ARCHITEKCI, NOWY RYNEK 7, 70-533 SZCZECIN,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  1. Oferta Nr 6 - PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE, „DEEM” ANNA DZIUBA-JAGLIŃSKA, WIKTORÓW 50, 98-350 BIAŁA,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.4  Oferta Nr 8 - AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY  ”91, ARCH. WACŁAW STEFAŃSKI, UL. JUZEFITÓW 1/17, 30-039 KRAKÓW,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.5 Oferta Nr 9 - AC STUDIO, J. SOŁGAŁA, J. ROMAŃSKI, UL.OPOLSKA 114 C, 61-450 POZNAŃ,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.6 Oferta Nr 11 - PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE, „EKOBUD” S.C, EWA I REMIGIUSZ OWCZAREK, DMOSIN DRUGI NR 89 B, 95-061 DMOSIN,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.7. Oferta Nr 12 - AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCH-STUDIO”, UL. KOŁŁĄTAJA 11/63, 45-064 OPOLE,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.8  Oferta Nr 13 - DRAFT SPÓŁKA INŻYNIERSKA S.C, R. DUDEK, D. BIAŁAS, UL. KRAKOWSKA 21, 32-065 KSZESZOWICE,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.9 Oferta Nr 15 – Konsorcjum  EM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY BRATANIEC MARCIN BRATANIEC, UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKÓW,

POLSWISS ENGINEERING SP. Z O.O, UL. ŁANY 33/12, 30-385 KRAKÓW,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.10 Oferta Nr 16 - MC KWADRAT STUDIO PROJEKTOWE, UL. ZAMOYSKIEGO 25/3,             30-519 KRAKÓW

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.11 Oferta Nr 18– KONSORCIUM - LIDER: IPG SP. Z O.O., UL. KRÓLEWSKA 5/8, 30-045 KRAKÓW

PARTNER: MP PROJECT MIROSŁAW PACEK, UL. BALICKA 134, 30-149 KRAKÓW

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.12 Oferta Nr 19 - KONSORCJUM;LIDER: TEAM S.C,UL. WOJSKA POLSKIEGO 18A,             28-100 BUSKO-ZDRÓJ

PARTNER: PRO-DETAN , UL. MAZURSKA 60, 25-342 KIELCE

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.13 Oferta Nr 20 - „INWEST-BAU” BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE, UL KAWĘCZYŃSKA 142A, 39-200 DĘBICA

2.13 Oferta Nr 21 - WASKO-PROJEKT S.C , BARTŁOMIEJ SKOCZEK, BERNADETTA BIGAJ-SKOCZEK, UL. BURSZTYNOWA 5, 31-213 KRAKÓW,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostało wykluczonych 14 wykonawców.

3.1 - Oferta Nr 1 - PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „MIASTOPROJEKT-LUBLIN” SÓŁKA z o.o., UL. OLSZEWSKIEGO 5, 20-481 LUBLIN,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.2 - Oferta Nr 4 - MXL 4 ARCHITEKCI, NOWY RYNEK 7, 70-533 SZCZECIN,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.3. Oferta Nr 6 - PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE, „DEEM” ANNA DZIUBA-JAGLIŃSKA, WIKTORÓW 50, 98-350 BIAŁA,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.4. Oferta Nr 8 - AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY  ”91, ARCH. WACŁAW STEFAŃSKI, UL. JUZEFITÓW 1/17, 30-039 KRAKÓW,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

3.5. Oferta Nr 9 - AC STUDIO, J. SOŁGAŁA, J. ROMAŃSKI, UL.OPOLSKA 114 C, 61-450 POZNAŃ,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.6. Oferta Nr 11 - PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE, „EKOBUD” S.C, EWA I REMIGIUSZ OWCZAREK, DMOSIN DRUGI NR 89 B, 95-061 DMOSIN,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.7. Oferta Nr 12 - AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCH-STUDIO”, UL. KOŁŁĄTAJA 11/63, 45-064 OPOLE,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.8. Oferta Nr 13 - DRAFT SPÓŁKA INŻYNIERSKA S.C, R. DUDEK, D. BIAŁAS, UL. KRAKOWSKA 21, 32-065 KSZESZOWICE,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.9. Oferta Nr 15 – Konsorcjum  EM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY BRATANIEC MARCIN BRATANIEC, UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKÓW,

POLSWISS ENGINEERING SP. Z O.O, UL. ŁANY 33/12, 30-385 KRAKÓW,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.10. Oferta Nr 16 - MC KWADRAT STUDIO PROJEKTOWE, UL. ZAMOYSKIEGO 25/3,             30-519 KRAKÓW

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.11 Oferta Nr 18– KONSORCIUM - LIDER: IPG SP. Z O.O., UL. KRÓLEWSKA 5/8, 30-045 KRAKÓW

PARTNER: MP PROJECT MIROSŁAW PACEK, UL. BALICKA 134, 30-149 KRAKÓW

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.11. Oferta Nr 19 - KONSORCJUM;LIDER: TEAM S.C,UL. WOJSKA POLSKIEGO 18A,             28-100 BUSKO-ZDRÓJ

PARTNER: PRO-DETAN , UL. MAZURSKA 60, 25-342 KIELCE

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

3.12. Oferta Nr 20 - „INWEST-BAU” BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE, UL KAWĘCZYŃSKA 142A, 39-200 DĘBICA

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów zgodnie z wezwaniem Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego .

3.13. Oferta Nr 21 - WASKO-PROJEKT S.C , BARTŁOMIEJ SKOCZEK, BERNADETTA BIGAJ-SKOCZEK, UL. BURSZTYNOWA 5, 31-213 KRAKÓW,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą                                       

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655          z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

                                                                                                             

                                                                                   Wójt Gminy Wiślica

                                                                               mgr inż. Stanisław Krzak