Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-8/09 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-8/09
2009-11-02
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

 

 
GMINA WIŚLICA

28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8

tel. 0-41 3792106   fax: 041 3792128;

email: urzad@ug.wislica.pl,   www.ug.wislica.pl

 

 

 

 

 

 

Wiślica, dnia 02.11.2009 roku.

Znak sprawy: Or-341-8/09

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przewidziane w projekcie:

"Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej"

 

dofinansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ” poprzez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Wiślica  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Ulica: Okopowa 8

kod pocztowy: 28-160 Wiślica

adres WWW: - www.ug.wislica.pl

email: - urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej  w  przepisach  wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy prawo zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.ug.wislica.pl – zakładka Zamówienia publiczne

2. specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. Nr 12 w godz. urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego zabezpieczenia zespołu zabytkowego w Wiślicy poprzez wykonanie i  montaż:

 1. Systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w budynkach  zespołu zabytkowego w Wiślicy  (Dom Długosza, Pawilon Archeologiczny, Podziemia Bazyliki oraz Biuro Muzeum),
 2. Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Domu Długosza oraz przylegającym do nieruchomości Pawilonie Archeologicznym.
 3. Systemu monitoringu wizyjnego w Wiślicy.

Przedmiotowe roboty budowlane składają się z dwóch zadań wyodrębnionych ze względu na sposób finansowania i tak:

 1. Zadanie nr 1:
  1. Wykonanie i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w budynkach  zespołu zabytkowego w Wiślicy - Dom Długosza, Pawilon Archeologiczny , Podziemia Bazyliki,
  2. Wykonanie i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Długosza oraz przylegającym do nieruchomości Pawilonie Archeologicznym,
  3. Wykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego obiektów wpisanych do rejestru zabytków,

Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych dofinansowane będzie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” poprzez WUOZ w Kielcach

 1. Zadanie nr 2:
  1. Wykonanie i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SWIN w Biurze Muzeum,
  2. Wykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego zachodniej strony ul. Rynek w Wiślicy,

Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych finansowane będzie ze środków własnych Gminy Wiślica.

Łącznie winno zostać zamontowanych 5 kamer wizyjnych. System alarmowy będzie bezpośrednio sprzężony z jednostką Policji, natomiast system sygnalizacji pożaru z jednostką Państwowej Straży Pożarnej. Systemem monitoringu będzie zarządzać Policja przy jednoczesnym przesyle obrazu do Urzędu Gminy, który ma być udostępniony na stronie internetowej Urzędu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Wspólny Słownik Zamówień:

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

31625200-5 Systemy przeciwpożarowe

32333100-7 Rejestratory obrazu wideo

35125300-2 Kamery bezpieczeństwa

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 Wymagany termin wykonania zamówienia: Zakończenie i odbiór całości robót – nie później niż 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę.

Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania,

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

a) wykonał minimum co najmniej dwie roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 30000 zł brutto, których przedmiotem było wykonanie na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków: systemu sygnalizacji włamania i napadu lub systemu sygnalizacji pożarowej lub systemu monitoringu wizyjnego.

b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,

c) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia, co najmniej jedną osobą posiadającą licencje pracownika zabezpieczenia technicznego co najmniej I stopnia z co najmniej 2-letnią praktykę zawodową przy wykonywaniu prac przy zabytkach nieruchomych.

d) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia, co najmniej dwoma osobami posiadającymi autoryzację producenta do montażu urządzeń sygnalizacji pożarowej

e) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia, co najmniej dwoma osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych włamania i napadu.

 

 1. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

a) posiada obrót łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe lub za okres prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy w wysokości niemniejszej niż cena ofertowa brutto.

b) posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny brutto lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny brutto.

c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości niemniejszej niż 200 000 zł.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3. Inne wymagania:

 1.  złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
 2. spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania,
 3. spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a wynikające z innych ustaw.

4. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

4.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

4.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

5.1 jest niezgodną z ustawą

5.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

5.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

5.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

5.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym do dnia 24.11.2009r. do godz. 730, w wysokości: 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem z konta na poniżej podany rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Wiślicy

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica

nr rachunku: 48848000042002006002840001, z dopiskiem: wadium na zadanie pn. „Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej”.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

KRYTERIUM  I  -  cena  - waga 100 %.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie, opatrzoną napisem jak w rozdziale 12 punkcie 3 SIWZ, w sekretariacie, pokój nr 9, do dnia:  24 listopada 2009 r., godzina 07.30

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego,  Pokój nr 13  I piętro, o godzinie 07.40 w dniu  24 listopada 2009 r.

                        

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od 24.11.2009 roku.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 382406-2009   z dnia 02. 11.2009 roku

 

                                                                                                 Wójt Gminy Wislica

                                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

 

WYNIK