Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-8/09

Numer sprawy : OR-341-8/09
2009-11-02
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 30.11.2009 roku.

Numer sprawy: Or-341-8/09

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: dot.: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przewidziane w projekcie:

"Ocalmy przed zniszczeniem perły kultury narodowej"

 

dofinansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ” poprzez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Bajt Computers Jan Treliński, ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 127 685,45 zł brutto /przedstawiła najkorzystniejszy bilans kryterium ceny odnosząc się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia    07.12.2009 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1) Oferta Nr 1 - Bajt Computers Jan Treliński, ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

                                                                                      Wójt Gminy w Wiślicy

                                                                                     mgr inż. Stanisław Krzak