Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro - Numer sprawy : OR-341-6/09 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-6/09
2009-08-31
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro

Wiślica, dnia 31.08.2009 roku.

Znak sprawy: Or-341-6/09

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przewidziane do wykonania w projekcie Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – Etap II”, Nr sprawy: Or-341-6/09.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, w ramach działania 4.2 – ,,Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Wiślica  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Ulica: Okopowa 8

kod pocztowy: 28-160 Wiślica

adres WWW: - www.ug.wislica.pl

email: - urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.ug.wislica.pl – zakładka Zamówienia publiczne

2. Zamawiający może przekazać Wykonawcy na jego wniosek, egzemplarz SIWZ w formie elektronicznej – płyta CD lub DVD.

We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- numer telefonu, faksu,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- określenie sposobu, w jaki Zamawiający dokona przekazania wersji SIWZ na płycie CD lub DVD,

- znak postępowania OR.341 -6/09.

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości przekazania Wykonawcom pełnej treści SIWZ
w formie papierowej.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

I. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KONIECMOSTY, KUCHARY, OSTRÓW, WAWROWICE I WIŚLICA.

II.  BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH  W MIEJSCOWOŚCIACH: KONIECMOSTY, KUCHARY, OSTRÓW, WAWROWICE I WIŚLICA

III.  MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW

2.. Ilość i wyszczególnienie

Wyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

  1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 17047 metrów bieżących (mb), w tym:

- długość kanalizacji sanitarnej tłocznej – 3027 mb,

- długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 8865 mb,

- długość przyłączy – 5155 mb,

- ilość przyłączy – 228 sztuk,

- liczba przepompowni – 8 sztuk

  1. Modernizacja oczyszczalni w miejscowości Jurków, w tym

- budowa wiaty na odpady stałe – 1 sztuka,

- montaż falowników przy sprężarkach napowietrzających bioreaktory.

Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia minimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1. Dokumentacja techniczna składająca się z projektów budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  dla:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowościach: Wawrowice, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Szczerbaków, Szczytniki, Gm. Wiślica – etap II – Załącznik nr 12A,

b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków z przyłączem energetycznym w miejscowości Wiślica na działkach o numerach:793, 816/4, 816/5, 816/2, 1209, 795/1, 795/3, 795/4, 814, 769 - Załącznik nr 12B,

c) Modernizacja oczyszczalni ścieków - Załącznik nr 12C.

3. Książka przedmiarów - Załącznik nr 13 .

 

UWAGA !!!

ROBOTY BUDOWLANE OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU DLA MIEJSCOWOŚCI SZCZEBAKÓW I SZCZYTNIKI NIE SĄ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

- KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NIE ZAWIERA PRZEDMIARÓW DOTYCZĄCYCH ROBÓT  BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W/W DOKUMENTAMI W MIEJSCOWOŚCIACH SZCZEBAKÓW I SZCZYTNIKI.

- WYKONAWCY OBLICZAJĄC CENĘ ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIE UWZGLĘDNIAJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W W/W MIEJSCOWOŚCIACH.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

4. Wspólny Słownik Zamówień:

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 Przepompownie ścieków

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45232452-5 Roboty odwadniające

45233124-4 Drogi

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie robót – w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

Zakończenie i odbiór całości robót  do 29.10.2010 r. w tym:

a) zakończenie i odbiór całości robót dla modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Jurków do 31.08.2010,

b) zakończenie i odbiór dla pozostałych robót do 29.10.2010.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)      spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis i dokumenty wymagane dla przedmiotowego warunku określone są w pkt. 12 ppkt 1, punktor 1.2. SIWZ.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

a) Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej:

- roboty budowlane polegające na budowie: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, o łącznej długości co najmniej 40 km.

 

b) Wykonawca musi dysponować niezbędnym do wykonania zamówienia potencjałem technicznym tj. narzędziami i urządzeniami, minimum:

- koparka samobieżna – 4 szt.

- koparko-ładowarka – 4 szt.

- samochód ciężarowy – 3 szt.

- zagęszczarka płytowa – 2 szt.

- ubijak mechaniczny – 2 szt.

- walec stalowy wibracyjny – 1 szt.

- zestaw do odwadniania powierzchniowego wykopów – 1 kpl.

- zgrzewarka elektrooporowa szt. 1.

c) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Posiadać przeciętne zatrudnienie w każdym z ostatnich trzech lat, licząc od dnia wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w wysokości, co najmniej 10 pracowników.

d) Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprawować funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach;

1. Kierownik budowy (koordynator całości inwestycji) sprawujący pieczę nad koordynacją robót poszczególnych branż, tj. poszczególnych kierowników budowy, sprawujący jednocześnie funkcję Kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót sanitarnych) posiadający:

 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w robotach liniowych z zakresu budowy sieci wod-kan, w tym co najmniej 8-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót;

2. Kierownik robót budowlanych posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych;

3. Kierownik robót elektrycznych posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy/przebudowy sieci i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych;

4. Kierownik robót drogowych posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy/przebudowy dróg na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych.

Osoby sprawujące w/w funkcje muszą należeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego - dysponować aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń (art. 12a, ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./), wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz posiadać wymagane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.

Możliwość przedstawienia pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia dotyczy jedynie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt. 1.2 b), c), d).

Wskazane w ppkt. 1.2.d) osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

a) Wykonawca osiągnął obrót w każdym z ostatnich 3 latach obrotowych w wysokości co najmniej 7000000 zł., w latach 2006, 2007, 2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

b) Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 5000000 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5000000,

c) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 3000000 zł.

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym do dnia 22.09.2009r. do godz. 730, w wysokości: 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryteria:

Cena ryczałtowa brutto całego zamówienia - waga tego kryterium wynosi 90%.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 90 %.

Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:

Liczba              Cn

zdobytych = ------------------- x 90

punktów                      Cb

Gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

90 – znaczenie kryterium ceny

Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg. powyższego wzoru.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do czterech miejsc po przecinku.

Gwarancja – waga tego kryterium wynosi 10%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby miesięcy udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości oferty ocenianej przez liczbę miesięcy udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości z oferty, w której wykonawca zaoferował najdłuższy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 10 %.

Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:

Liczba              Gb

zdobytych = ------------------- x 10

punktów                      Gn

Gdzie:

Gb – liczba miesięcy rękojmi za wady i gwarancji jakości oferty rozpatrywanej

Gn – liczba miesięcy rękojmi za wady i gwarancji jakości oferty, w której wykonawca zaoferował najdłuższy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości niż 120 miesięcy. Do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 120 miesięcy. 

10 – znaczenie kryterium ceny

Oferta, w której wykonawca zaoferował najdłuższy lub maksymalny i dłuższy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości otrzyma 10 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg. powyższego wzoru.

Zamawiający jeszcze raz informuje, że:

- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości60 miesięcy,

- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 120 – miesięcy.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do czterech miejsc po przecinku.

UWAGA!

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający z tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa8, 28 – 160 Wiślica – I piętro, pok nr 9 - Sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2009r., o godz. 730 (czasu lokalnego).

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica pok. 13, w dniu 22.09.2009r. o godz. 740 (czasu lokalnego).                        

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od 22.09.2009 roku.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

http://bip.wislica.pl/download/attachment/3967/4_bipzam.zip
Pytania:

Pytanie Nr 1.

 

1. W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. III.2 warunki udziału Zamawiający określił, że: Wykonawca musiał wykonać w okresie ostatnich pięciu lat roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej o łącznej długości co najmniej 40 km.

Prosimy o sprecyzowanie, czy Wykonawca musi wykazać się kilkoma robotami sieciowymi o łącznej długości 40 km czy co najmniej jedną robotą o długości minimum 40 km?

  Pytanie Nr 2.. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawo Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania norm PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania norm PN-EN 1917:2004

 Pytanie Nr 3. W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Pytanie Nr 4 Nawiązując do zapisów IDW prosimy o wyjaśnienie treści zapisu: pkt 10, pkkt 2. Nasze wątpliwości budzi zapis dotyczący gwarancji i rękojmi.Prosimy o wyjaśnienie kwestii, czy Zamawiający oczekuje rękojmi za wady i gwarancji jakości  przedmiotu zamówienia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej , czy też gwarancji wystawionej przez Wykonawcę robót.Gwarancje obejmujące tak długi okres na urządzenia oczyszczalni i pompowni w praktyce są niemożliwe do osiągnięci u producentów, a instytucje finansowe udzielając gwarancji i rękojmi nie są zainteresowane podejmowaniem tak długich zobowiązań

Pytanie Nr 5

 

Prosimy o określenie terminu zakończenia i odbioru całości robót, ponieważ w Specyfikacji określony został termin 29.10.2010 roku, natomiast w umowie jest podany termin 31.10.2012 roku?

Pytanie Nr 6

W przedmiarze robót „Kanalizacja Sanitarna – Kuchary pozycja nr 137 „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200mm” występuje tylko dodatek zmniejszający za każde 0,5m różnicy głębokości studni w ilości –3szt. Brak natomiast pozycji określającej ilość studni jakie należy wykonać. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję określającą ilość studni jakie należy wykonać

Pytanie Nr 7

W przedmiarze robót „Kanalizacja Sanitarna w Koniecmostach” pozycja nr 125 „Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych...” występuje prawdopodobnie błąd w ilości pozycji. Jest 772 km a powinno być 0,772km

Podobnie w pozycji nr 132 „Kanały z rur łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm jest podana ilość 271,5m a powinno być 771,5m

Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości tej pozycji jaką należy uwzględnić w przedmiarze.

 

Pytanie Nr 8

W przedmiarze robót „Kanalizacja Sanitarna – Wiślica pozycja nr 77 „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200mm i głębokości 3m” występuje –6 (słownie minus sześć). Prawdopodobnie jest to błąd. Prosimy o skorygowanie tej pozycji.

 


Odpowiedzi:

Odpowiedź do pytania Nr 1.

Zamawiający opisując posiadanie doświadczenia zawodowego żąda od Wykonawcy wykazaniem się że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robotami budowlanymi, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej:

- roboty budowlane polegające na budowie: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, o łącznej długości co najmniej 40 km.

Reasumując Wykonawca może okazać się kilkoma robotami sieciowymi o łącznej długości co najmniej  40 km, lub też jedną z robót polegającą na budowie: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej z tym, że długości wykazanej sieci nie może być mniejsza niż 40 km.

 

Odpowiedź do pytania Nr 2

 Dopuszcza się stosowanie wyrobów spełniających wymagania Polskich  Norm przenoszących normy europejskie pod warunkiem, że wszelkie zastosowane wyroby                     i materiały będą zachowywały parametry pracy wskazane w projekcie i specyfikacji.

Odpowiedź do pytania Nr 3

Wszystkie materiały stosowane do realizacji kontraktu powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Zabrania się więc stosowania przy realizacji zamówienia wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu. W świetle powyższego zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenie na zawartą w pytaniu okoliczność.

Odpowiedź do pytania Nr 4

Zgodnie z zapisem pkt 10 pkkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  Zamawiający określił minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości który wynosi 60 miesięcy oraz maksymalny okres, który wynosi 120 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego i wystawia ją Wykonawca.Natomiast formy zabezpieczenia wynikają z  ustawy Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)  ( od  art. 147 do 151 wyżej wymienionej ustawy).

Odpowiedź do pytania Nr 5

Terminem zakończenia i odbioru całości robót jest 29.10.2010 rok.

W związku z powyższym § 4 ust 1  myślnik drugi wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

- zakończenie – 29.10.2010 roku jest to termin przekazania Zamawiającemu kompletu ostatecznych decyzji pozwolenia na użytkowanie obejmujących całość przedmiotu umowy.

 

Odpowiedź do pytania Nr 6

W przedmiarze robót powinna znajdować się poz:

KNNR 4 1413-04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200mm i głębokości studni do 3m – szt. 1.

 

Odpowiedź do pytania Nr 7

W przedmiarze robót „Kanalizacja Sanitarna w Koniecmostach”:

- w pozycji nr 125 „Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych” powinno być 0,772km

- w pozycji nr 132 „Kanały z rur łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm powinno być 771,5m

 

Odpowiedź do pytania Nr 8

W przedmiarze robót „Kanalizacja Sanitarna – Wiślica pozycja nr 77 powinna brzmieć:

KNNR 4 1413-04 „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200mm - za każde  0,5 m różnicy głębokości ” -3

 

 


Protesty:

WYNIK