Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro - Numer sprawy : OR-341-6/09

Numer sprawy : OR-341-6/09
2009-08-31
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 01.03.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-6/09

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przewidziane do wykonania w projekcie Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – Etap II”, Nr sprawy: Or-341-6/09

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w związku z rozstrzygnięciem postępowania odwoławczego - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05 lutego 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 1856/09) przy powtórzeniu czynności badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum: Lider: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j, ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn, Zakład Budownictwa i Transportu AGROBUDOWA Adam Półtorak, ul. Por. Halszki 9/61, 30-611 Kraków Piotr Czyszczoń „KANWOD”, ul. Stopnicka 16, 28-136 Nowy Korczyn. 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj.  5 568 080,82 zł brutto /przedstawiła najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i gwarancji odnosząc się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w tym:

Ocena punktowa w kryterium ceny – 90  pkt ,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja  100 pkt.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia    08.03.2010 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu których ocena punktowa w kryterium ceny i gwarancji oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

1) Oferta Nr 5 - Konsorcjum: Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych „WODGAZ” Suchowola 74a, 28-130 Stopnica Zakład Remontowo-Budowlany „BUDKOM” ul. Krótka 11a, 28-220 Oleśnica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 83,68  pkt ,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja  93,68 pkt.

2) Oferta Nr 7 - Konsorcjum: Lider: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j, ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn, Zakład Budownictwa i Transportu AGROBUDOWA Adam Półtorak, ul. Por. Halszki 9/61, 30-611 Kraków Piotr Czyszczoń „KANWOD”, ul. Stopnicka 16, 28-136 Nowy Korczyn. 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 90  pkt ,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja  100 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 5 oferty:

2.1 Oferta Nr 1 - Lider: TARPIS Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Spółka z o.o 33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 29 Członek: Firma Budowlana „MAT-BUD” Krzysztof Moskal 33-131 Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 132,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.2 Oferta Nr 2 - Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany  Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” bis  Sp. jawna, Marian Adamczyk, Józef  Adamczyk,  Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.3  Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J.Korkosz – sp.j,  ul. Nowa 93, 37-400 Nisko

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.4 Oferta Nr 4 -  Konsorcjum:Lider: P.I.P. INSTAL WARSZAWA S.A., 04-394 Warszawa, ul. Siennicka 29, Partner: Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych, ADMAR Adam Orzech, Alina Orzech Spółka Jawna, 26-100 Kolbuszowa, ul. Zbożowa 8

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.5 Oferta Nr 6 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Spółka z o.o. 28-100 Busko Zdroj, ul. Kilińskiego 41,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostali wykluczeni 5 wykonawcy.

3.1 - Oferta Nr 1 - Lider: TARPIS Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Spółka z o.o 33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 29 Członek: Firma Budowlana „MAT-BUD” Krzysztof Moskal 33-131 Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 132,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

3.2 - Oferta Nr 2 - Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany  Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” bis  Sp. jawna, Marian Adamczyk, Józef  Adamczyk,  Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

3.3 Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J.Korkosz – sp.j,  ul. Nowa 93, 37-400 Nisko

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie przedłużył okresu ważności wadium.

3.4 Oferta Nr 4 -  Konsorcjum:Lider: P.I.P. INSTAL WARSZAWA S.A., 04-394 Warszawa, ul. Siennicka 29, Partner: Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych, ADMAR Adam Orzech, Alina Orzech Spółka Jawna, 26-100 Kolbuszowa, ul. Zbożowa 8

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie przedłużył okresu ważności wadium.

3.5 - Oferta Nr 6 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Spółka z o.o. 28-100 Busko Zdroj, ul. Kilińskiego 41,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Wislica, dnia 19.02.2010 roku.

Numer sprawy: Or-341-6/09

  

UNIEWAŻNIENIE

WYBORU OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przewidziane do wykonania w projekcie Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – Etap II”, Nr sprawy: Or-341-6/09

            Działając na podstawie art. 183 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w związku z rozstrzygnięciem postępowania odwoławczego mając na względzie wykonanie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05 lutego 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 1856/09) (data wpływu w do Urzędu Gminy 18.02.2010 roku) uwzględniającego odwołanie i nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert informuję, że Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w  postępowaniu.

            W związku z powyższym po ustaniu stanu zawieszenia biegu terminu związania ofertą na podstawie art. 181 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) termin związania ofertą kontynuuje swój bieg od dnia 19.02.2010 roku.

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                              mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Wislica, dnia 26.11.2009 roku.

Numer sprawy: Or-341-6/09

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przewidziane do wykonania w projekcie Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – Etap II”, Nr sprawy: Or-341-6/09

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum: Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych „WOD GAZ” Suchowola 74a, 28-130 Stopnica Zakład Remontowo-Budowlany „BUDKOM” ul. Krótka 11a, 28-220 Oleśnica

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 5 988 458,36 zł brutto /przedstawiła najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i gwarancji odnosząc się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 98,02 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia    07.12.2009 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny i gwarancji oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1) Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J.Korkosz – sp.j,  ul. Nowa 93, 37-400 Nisko

 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 60,18  pkt ,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt,

Łączna punktacja  65,18 pkt.

 

2) Oferta Nr 4 -  Konsorcjum:Lider: P.I.P. INSTAL WARSZAWA S.A., 04-394 Warszawa, ul. Siennicka 29, Partner: Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych, ADMAR Adam Orzech, Alina Orzech Spółka Jawna, 26-100 Kolbuszowa, ul. Zbożowa 8

 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 90,00  pkt ,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt,

Łączna punktacja  95,00 pkt.

 

3) Oferta Nr 5 - Konsorcjum: Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych „WODGAZ” Suchowola 74a, 28-130 Stopnica Zakład Remontowo-Budowlany „BUDKOM” ul. Krótka 11a, 28-220 Oleśnica

 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 88,02  pkt ,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja  98,02 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 4 oferty:

 

2.1 Oferta Nr 1 - Lider: TARPIS Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Spółka z o.o 33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 29 Członek: Firma Budowlana „MAT-BUD” Krzysztof Moskal 33-131 Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 132,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.2 Oferta Nr 2 - Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany  Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” bis  Sp. jawna, Marian Adamczyk, Józef  Adamczyk,  Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.3 Oferta Nr 6 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Spółka z o.o. 28-100 Busko Zdroj, ul. Kilińskiego 41,

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.4 Oferta Nr 7 -  Konsorcjum: Lider: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j, ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn Zakład Budownictwa i Transportu AGROBUDOWA Adam Półtorak,  ul. Por. Halszki 9/61, 30-611 Kraków Piotr Czyszczoń „KANWOD”, ul. Stopnicka 16,  28-136 Nowy Korczyn. 

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostali wykluczeni 4 wykonawcy.

 

3.1 - Oferta Nr 1 - Lider: TARPIS Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Spółka z o.o 33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 29 Członek: Firma Budowlana „MAT-BUD” Krzysztof Moskal 33-131 Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 132,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

 

3.2 - Oferta Nr 2 - Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany  Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” bis  Sp. jawna, Marian Adamczyk, Józef  Adamczyk,  Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

 

3.3 - Oferta Nr 6 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Spółka z o.o. 28-100 Busko Zdroj, ul. Kilińskiego 41,

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 4 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

 

3.4 - Oferta Nr 7 -  Konsorcjum: Lider: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j, ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn Zakład Budownictwa i Transportu AGROBUDOWA Adam Półtorak,  ul. Por. Halszki 9/61, 30-611 Kraków Piotr Czyszczoń „KANWOD”, ul. Stopnicka 16,  28-136 Nowy Korczyn. 

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24 ust 1 pkt 10 i ust 2, pkt 3 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Wykonawca nie  osiągnął obrotu w wysokości co najmniej 7000000 zł., w latach 2006 i 2007

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Wiślica

                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak