Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro - Numer sprawy : OR-341-7/09 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-7/09
2009-08-31
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro

Wiślica, dnia 31.08.2009 roku.

Znak sprawy: Or-341-7/09

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i dostawy przewidziane w projekcie:

"Urządzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki Dolne, Skotniki Górne i Łatanice"

 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323, ,,Odnowa i rozwój wsi”.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Wiślica  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Ulica: Okopowa 8

kod pocztowy: 28-160 Wiślica

adres WWW: - www.ug.wislica.pl

email: - urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.ug.wislica.pl – zakładka Zamówienia publiczne

2. specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. Nr 12 w godz. urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Urządzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki Dolne, Skotniki Górne i Łatanice

2.. Ilość i wyszczególnienie

I. Urządzenie miejsc integracji w miejscowości Skotniki Dolne

 

Remont części budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Skotnikach Dolnych

Utwardzenie placu postojowego

Budowa chodnika wraz z opaską budynku

 Plac zabaw dla dzieci

Boisko trawiaste do mini piłki nożnej

Ogrodzenie terenu

Roboty rozbiórkowe

Wyposażenie  świetlicy wiejskiej w Skotnikach Dolnych

II.  Urządzenie miejsc integracji w miejscowości Skotniki Górne

 

Remont budynku świetlicy w Skotnikach Górnych

Remont pomieszczeń świetlicy

Budowa chodnika wraz z opaską budynku

Utwardzenie placu postojowego

 Plac zabaw dla dzieci

Boisko trawiaste do piłki nożnej

Wyposażenie  świetlicy wiejskiej w Skotnikach Górnych

III. Urządzenie miejsc integracji w miejscowości Łatanice

Remont elewacji budynku

Ogrodzenie terenu

Utwardzenie części placu

 Plac zabaw dla dzieci

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Wspólny Słownik Zamówień:

45421125-6    wymiana stolarki okiennej

45261410-1 wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem

45261213-0 wymiana pokrycia dachu

45321000-3ocieplenie stropu

45321000-3 wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem

45324000-4   

45213312-3    budowa placu postojowego

45112723-9    budowa chodnika, placu zabaw  dla dzieci

45212221-1       budowa boiska do mini piłki nożnej, budowa boiska do piłki siatkowej, budowa bieżni ze skocznią do skoku w dal

45342000-6       ogrodzenie działki

45262700-8       remont pomieszczeń ogólnodostępnych, remont pomieszczeń wc

45233161-5    dojścia do budynku, utwardzenie placu

45112723-9    dostarczenie i montaż placu

36131000-8 dostawa wyposażenia świetlicy

36400000-5

32320000-2   

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie robót – w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

Zakończenie i odbiór całości robót i dostaw do 31.08.2010 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1.Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę.

Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:

  1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

  1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania,

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

a) wykonał minimum co najmniej pięć robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 600 000 zł brutto, których przedmiotem była:

- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie boiska o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej,

- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie placu zabaw dla dzieci,

- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na wykonaniu docieplenia budynku lub wykonaniu elewacji budynku,

- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie chodników i placów z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 300 m2,

- co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie budynku lub remoncie budynku.

 

b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia minimum dwoma osobami: kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; oraz kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

 

  1. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

a) posiada obrót łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe lub za okres prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy w wysokości niemniejszej niż cena ofertowa brutto.

b) posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny brutto lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny brutto.

c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości niemniejszej niż 600 000 zł.

 

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

 

 

3. Inne wymagania:

  1.  złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
  2. spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania,
  3. spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a wynikające z innych ustaw.

 

4. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

4.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

4.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

5.1 jest niezgodną z ustawą

5.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

5.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

5.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

5.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym do dnia 23.09.2009r. do godz. 730, w wysokości: 15000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

KRYTERIUM  I  -  cena  - waga 100 %.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie, opatrzoną napisem jak w rozdziale 12 punkcie 3 SIWZ, w sekretariacie, pokój nr 9, do dnia:  23 września 2009 r., godzina 07.30

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego,  Pokój nr 13  I piętro, o godzinie 07.40 w dniu  23 września 2009 r.

                        

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od 23.09.2009 roku.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 143805-2009 z dnia 31.08.2009 roku

 

                                                                                                 Wójt Gminy Wiślica

                                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK