Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro - Numer sprawy : OR-341-7/09

2009-08-31
OG?OSZENIE

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i dostawy przewidziane w projekcie: "Urządzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki Dolne, Skotniki Górne i Łatanice" Nr sprawy: Or-341-7/09.

 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323, ,,Odnowa i rozwój wsi”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych „WOD-GAZ” Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 655 192,22 zł a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia    22.10.2009 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1.1  Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych „WOD-GAZ”  Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

1.2  Zakład Remontowo-Budowlany, Andrzej Olesiński, Wolica21, 28-100 Busko Zdrój

Ocena punktowa w kryterium ceny – 99,72 pkt , łączna punktacja 99,72 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucone oferty:

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Wislica

                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak