Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/09 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-5/09
2009-08-26
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych

Wiślica, dnia 26.08.2009 roku.

 

Numer sprawy Or. 341-5/09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nazwa zadania:  „Udzielenie                     i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica”,  Numer sprawy Or - 341-5/09.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) . Gmina Wiślica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Strona WWW - www.ug.wislica.pl

E-mail: urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

    www.ug.wislica.pl,  bip.ug.wislica.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12: - osobiście pobrać SIWZ w wersji papierowej lub pocztą.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie: 1 329 600,00 zł ( słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres karencji w spłacie kredytu - do 31.12.2009 roku. Okres spłaty kredytu od 31.01.2010 roku do 29.12.2019 roku według niżej określonego harmonogramu spłat rat kapitałowych płatnych do końca danego miesiąca

 

 

 

 

M-c

ROK

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Styczeń

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

Luty

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

Marzec

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

Kwiecień

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

Maj

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

11 080

Czerwiec

11 080

11 080

11 080

11 080

 
 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Pytania skierowane do Zamawiającego

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nazwa zadania:  „Udzielenie  i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica”,  Numer sprawy Or - 341-5/09.

  

Pytanie;

1. Czy Zamawiający, w związku z koniecznością zbadania przez …………. zdolności kredytowej Gminy, wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 11.09.2009 roku?

 

Pytania z dnia 01.09.2009 roku

Pytanie;

1. W celu obliczenia ceny oferty zamawiający powinien określić termin uruchomienia I transzy kredytu na konkretny dzień. W przypadku braku tak określonego terminu oferenci mogą przyjąć do obliczenia ceny różne terminy I transzy co spowoduje, że cena oferty nie będzie wiarygodnym miernikiem przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Odpowiedzi:

Ad. 1.  Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 11.09.2009 roku.

Odpowiedź do pytania z dnia 01.09.2009 roku

W przypadku gdy oferty będą kompletne i nie wpłynie protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Najwcześniejszy termin podpisania umowy z zachowaniem zasad ustawy Prawo Zamówień Publicznych może nastąpić w dniu 14.09.2009 roku a uruchomienie I transzy kredytu w kwocie 500 000,00 zł w dniu 17.09.2009 roku.

 


Protesty:

WYNIK