Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznyvh - Numer sprawy : OR-341-4/09 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-4/09
2009-08-12
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznyvh

Wiślica, dnia 12.08.2009 roku.

 

Znak: Or 341-4/09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa  oleju  opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2009/2010: Znak: Or 341-4/09.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

strona www - www.ug.wislica.pl

e-mail: urzad@ug.wislica.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

    www.ug.wislica.pl,  bip.ug.wislica.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12: - osobiście pobrać SIWZ w wersji papierowej lub pocztą.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od Nr 1 do Nr 2.

2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.  

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr  1 dotyczy:

1)  dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy oraz Muzeum w ilości 100 000 litrów o parametrach:

wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,
gęstość w 15o C (kg/m3) - max. 860,
skład frakcyjny: do temp. 250o C destyluje %(V/V) - max 65,
skład frakcyjny: do temp. 350o C destyluje %(V/V) - min.85,
lepkość w temp. 20o C (mm2/s) - max. 6,00,
temperatura zapłonu (oC) - min.56,
zawartość siarki %(m/m) – max. 0,10,
temperatura płynięcia (oC) - max. -20,
pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej-%(m/m) - max.0,30,
zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) - max. 24,
pozostałość po spopieleniu %(m/m) - max.0,01,
zawartość wody (mg/kg) - max.200,
barwa wizualna - czerwona,
 

 

kod CPV:               23122100-9        - olej opałowy

 

3.2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 2 dotyczy:

1) dostawy węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Skotnikach Dolnych, Hołudzy, Chotlu oraz Samorządowego Przedszkola w Wiślicy w ilości:

- węgiel orzech II – uziarnienie 50-25mm ,typ 31.1 i 31.2- o wartości 30 000 Kcl ilość 50 ton,

- miał węglowy - o wartości   22 000 Kcl ilość 50 ton,  Zawartość popiołu (Ar%) - 11,1 – 11,9, Zawartość wilgoci(Wtr%) - 10,0 do 12,0, Zawartość siarki (Str%) - do 0,61 - 0,75

 

kod CPV- 10000000-3 - węgiel kamienny miał

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1i Nr 2 od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2010 roku.

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1) Złożenie aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  

3) Złożenie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej "zamówieniem"

 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. - Zamawiający nie wymaga dokumentów.

 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wymaga dokumentów.

 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.4.1 Złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

4. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

 

5. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów             o których mowa w pkt. 1, podp. 1.1, punktor 1) i 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 5.  

6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

6.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

 

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 1 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.  

 

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

7.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

7.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

 

4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 2 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli.

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21.08.2009 roku do godz. 8:00 składania ofert

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wislica

Sekretariat I piętro

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 21.08.2009  roku, o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wislica

Pokój nr 13 (I piętro)

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia 21.08.2009 roku.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 276590-2009 z dnia 12.08.2009 roku

 

                                                                                        Wójt Gminy Wiślica

                                                                                      mgr inż. Stanisław Krzak

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Pytania skierowane do Zamawiającego do zapisów SIWZ.

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa  oleju  opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2009/2010 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy”. Numer sprawy OR-341-4/09

 

1.  Jakiej pojemności zbiorniki na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie? Czy ich lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?

2.  Jaka ilość oleju opałowego  będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?

3.  Wnosimy o zmianę zasady zaokrąglania ceny do dwóch miejsc po przecinku opisanej w załączniku nr 1 dla zadania nr 1.. Opisana tam zasada nie jest zgodna z ogólnie przyjętą matematyczną zasadą dokonywania zaokrągleń, według której wartości do 0,49  zaokrągla się w dół, a od 0,50  w górę.

4.  Wnioskujemy o modyfikacje §3 pkt 1 brzmiącego: „Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny jednostkowej oleju opałowego w przypadku zmiany ceny hurtowej paliwa powyżej 10% od ceny jednostkowej ofertowej”

na następujący:

Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny jednostkowej oleju opałowego w przypadku zmiany ceny hurtowej paliwa powyżej 5% od ceny jednostkowej ofertowej”

Ponieważ Zamawiający w §3 pkt. 2 zastrzegł sobie prawo do obniżenia ceny w przypadku gdy cena hurtowa obniży się o 5 % w stosunku do ceny ofertowej, to również Dostawca powinien mieć prawo podniesienia ceny o 5% w przypadły wzrostu ceny hurtowa w stosunku do ceny ofertowej.


Odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania

Ad.1 W poszczególnych jednostkach oświatowych znajdują się zbiorniki o pojemności:

1. Szkoła Podstawowa w Wiślicy 8000 litrów - 8 zbiorników po 1000 litrów,

2. Gimnazjum w Wiślicy 8000 litrów – 4 zbiorniki po 2000 litrów,

Rozładunek paliwa z autocysterny przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.   

Lokalizacja budynków nie utrudnia rozładunek paliwa autocysternami o podanych wymiarach powyżej.

 

Ad.2 Zamawiający w projekcie umowy - załącznik Nr 4 do zadania Nr 1 dostawa oleju opalowego § 2, ust 3 określił maksymalną i minimalną ilość dostarczonego oleju opałowego a mianowicie:

 - minimalna dostawa – 3000 litrów,

- maksymalna 10 000 litrów

Ad 3 Zamawiający zmienia zasadę zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku opisanej w załączniku Nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY dla zadania Nr 1- Dostawa oleju opałowego lekkiego… zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą matematyczną a mianowicie: wartości do 0,49  zaokrągla się w dół, a od 0,50  w górę.

Ad 4 Zamawiający nie przewiduje modyfikacji §3 umowy.


Protesty:

WYNIK