Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznyvh - Numer sprawy : OR-341-4/09

Numer sprawy : OR-341-4/09
2009-08-12
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 28.08.2009 roku.

 

Numer sprawy: Or-341-4/09

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa  oleju  opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2009/2010: Znak: Or 341-4/09.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

1) W zakresie zadania Nr 1 - dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy oraz Muzeum w ilości 100 000 litrów - numer oferty 3-  Petrolis Sp. z o.o, Ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń.

 

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 241 560,00 a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

2) W zakresie zadania Nr 2  - dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Skotnikach Dolnych, Hołudzy, Chotlu oraz Samorządowego Przedszkola w Wiślicy - numer oferty 1:            Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe <ImaGE> Sebastian Girgiel, 43-186 Orzesze Gardawice, ul. Dojazdowa 53.

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 60 390,00 a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 07.09.2009  roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

- Na zadanie Nr 1 - dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Skotnikach Dolnych, Hołudzy, Chotlu oraz Samorządowego Przedszkola w Wiślicy

1). Piast” Sp. z o.o, 31-983 Kraków, ul. Igołomska 29bnumer oferty 2.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 95,10 pkt , łączna punktacja 95,10 pkt.

 

2). Petrolis Sp. z o.o, Ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń - numer oferty 3.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

3). Stacja Paliw „Angielscy” Sp.j. Śladków Mały, 26-020 Chmielnik - numer oferty 4.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 99 pkt , łączna punktacja 99 pkt.

 

 

- Na Zadanie Nr 2 - dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Skotnikach Dolnych, Hołudzy, Chotlu oraz Samorządowego Przedszkola w Wiślicy

 

1). Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe <ImaGE> Sebastian Girgiel, 43-186 Orzesze Gardawice, ul. Dojazdowa 53 – numer oferty 1.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne ofert.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia