Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-3/09 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-3/09
2009-07-09
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych

Wiślica, dnia 09.07.2009 roku.

 

Znak: Or 341-3/09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010, nr sprawy: Znak: Or 341-3/09.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

strona www - www.ug.wislica.pl

e-mail: urzad@ug.wislica.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

    www.ug.wislica.pl,  bip.ug.wislica.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12: - osobiście pobrać SIWZ w wersji papierowej lub pocztą.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od Nr 1 do Nr 2.

2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 1 dotyczy „Dowozu dzieci do szkół z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony  na niżej podanych trasach:.

Trasa nr 1:  Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km w tym:

- Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do  Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 18 osób,

- Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 24 osoby,

- Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowa w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec  - 89 osoby - (docelowo).

Trasa nr 2:  Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica długość trasy około16 km w tym:

- Przewóz dzieci z miejscowości Łatanice do Szkoły Podstawowej w Hołudzy - 24 osoby

- Przewóz dzieci z miejscowości Gluzy, Chotel Czerwony Gaj, Poddębie, Zagórze do Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym - 12 osób.

- Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony - 60 osób - (docelowo)

3.1.1 Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)

 

60117000-1 - wynajem pojazdów do przewozu osób wraz z kierowcą.

 

3.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 2 dotyczy dowozu i odwozu dzieci z miejscowości: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki.

Trasa:   Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów (obok posesji pana Kupisa), Wiśniówki (obok przetwórni), Wiślica - długość trasy około12 km ilość dzieci na trasie - 20 osób

3.2.1 Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)

3.2.2 Odowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy w terminie  przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki godzina rozpoczęcia odwozu 14:15:

60117000-1 - wynajem pojazdów do przewozu osób wraz z kierowcą

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia dla zadania Nr 1 i 2 w ciągu roku szkolnego 2009/2010 i trwać będzie przez10 miesięcy, począwszy od  01.09.2009 roku do 25.06.2010 roku.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.1.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.1.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

1.1.3) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem o której mowa w art. 5 Ustawy o Transporcie Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874)..

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym            i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. - Zamawiający nie wymaga dokumentów.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wymaga dokumentów.

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.4.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

4. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

5 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, podp. 1.1, punktor 1.1.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 5.  

 

6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

6.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

 

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 1 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.  

 

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

7.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

7.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

 

4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 2 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli.

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.08.2009 roku do godz. 8:00 składania ofert

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wislica

Sekretariat I piętro

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 03.08.2009  roku, o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wislica

Pokój nr 13 (I piętro)

                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia 03.08.2009 roku.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 231368-2009 z dnia 09.07.2009 roku

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                                           mgr inż. Stanisław Krzak

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

 

WYNIK