Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-3/09

Numer sprawy : OR-341-3/09
2009-07-09
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 21.08.2009 roku.

 

Numer sprawy: Or-341-3/09

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010, nr sprawy: Znak: Or 341-3/09.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1) Na zadanie Nr 1 - Dowóz dzieci do szkół z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, numer oferty 4

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, 28-100 Busko-Zdrój, Ul. Bohaterów Warszawy 118

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 34 291,20 a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

2) Na Zadanie Nr 2 -Dowóz i odwóz dzieci z miejscowości: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, numer oferty 2 firmę:             Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 14 873,00 a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 31.08.2009  roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

- Na zadanie Nr 1 - Dowóz dzieci do szkół z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony

1). Nieregularny Przewóz Osób, Dariusz Opozda, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego 20 Ocena punktowa w kryterium ceny – 58,84 pkt , łączna punktacja 58,84 pkt.

2). Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, 28-100 Busko-Zdrój, Ul. Bohaterów Warszawy 118

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

- Na Zadanie Nr 2 -Dowóz i odwóz dzieci z miejscowości: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki

1). Przewóz Osób, Sylwester Lasak, 28-160 Wislica, Szczerbaków 43

Ocena punktowa w kryterium ceny – 82,85 pkt , łączna punktacja 82,85 pkt.

2). Przewóz Osób Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne ofert.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Wiślica

                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak