Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-2/09 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-2/09
2009-07-07
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych

Wiślica, dnia 07.07.2009 roku.

Znak sprawy: Or-341-2/09

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. . Nazwa zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej "Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieżki historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych", Nr sprawy: Or-341-2/09.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Ulica: Okopowa 8

kod pocztowy: 28-160 Wiślica

adres WWW: - www.ug.wislica.pl

email: - urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.ug.wislica.pl – zakładka Zamówienia publiczne

2. Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12:

- osobiście pobrać SIWZ w wersji „papierowej”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

- pocztą - w wersji „papierowej”

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej dla  projektu „Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieżki historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych: Pawilon archeologiczny, grodzisko, oświetlenie podziemi bazyliki, Rynek w Wiślicy" na potrzeby  Gminy Wiślica  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji

2. Szczegółowy zakres,

Zakres prac dla zadania:

a) opracowanie koncepcji projektu,

b)  opracowanie projektu budowlano- wykonawczego,

c)  opracowanie na własny koszt map do celów projektowych,

 1. wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
 2. sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 3. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji,
 4. prowadzenie uzgodnień z organami i instytucjami wg kompetencji w niezbędnym zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę,
 5. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie  pozwolenia na budowę,
 6. aktualizacja przedmiarów robót , kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na pisemne wezwanie zamawiającego,
 7. wprowadzanie na pisemny wniosek zamawiającego zmian w projekcie .

 

3. Ilość i wyszczególnienie

CZĘŚĆ I

1. Opracowanie koncepcji projektu  

a)         przebudowa Rynku w Wiślicy wraz z turystycznym ciągiem komunikacyjnym do Grodziska w ciągu ulic; plac Solny, ul. Kilińskiego (część) do figury Męki Pańskiej, byłego kościoła św. Marcina oraz ulicy do grodziska,

b)         urządzenie ścieżki turystycznej wzdłuż Sochacki (Starorzecze Nidy) z kładką do grodziska oraz zagospodarowaniem terenów zielonych wzdłuż ścieżki, wraz z wyczyszczeniem starorzecza z nieczystości; gałęzie, odpady złom itp.

c)         remont i rozbudowę pawilonu Archeologicznego przy ul. Batalionów Chłopskich,

d)         rozwiązanie dostępności do terenu Bazyliki dla niepełnosprawnych,

e)         oświetlenie podziemi bazyliki wraz z remontem wejścia,

f)          iluminację bazyliki,

g)         remont szaletu,

h)         oświetlenie terenów rekreacyjno sportowych oraz nasadzenie zieleni.

 

Koncepcja projektu zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego. Uwagi i opinie zostaną przekazane Wykonawcy. Po konsultacjach należy je uwzględnić w  projekcje budowlano-wykonawczym.

 

CZĘŚĆ II

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

1) Projekt budowlany obiektów oznaczonych w Części I pkt 1,

2) Projekt wykonawczy obiektów oznaczonych w Części I pkt 1.

 

Dokumenty będące przedmiotem umowy po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych,  uzgodnień  należy wykonać w 5 egzemplarzach wraz z  zapisem na nośniku cyfrowym ( płyta CD/DVD, mapy , rysunki w formacie PDF do druku A4)

 

3) Materiały przetargowe

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC i PDF ,

- Opracowanie przedmiarów robót – 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25,

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich – 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25,

 

ZAKRES PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRAC - zgodnie z pozytywna opinią ŚWKZ  w Kielcach z dnia 26.01.2009 roku, znak: IA-4330/173/09  – załącznik Nr 12

 

I.  Rewitalizacja Rynku i Placu Solnego wraz z obiektami i ulicami przyległymi - zgodnie z projektem decyzji Nr 3/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.06.2009 roku  - załącznik Nr  7

 

 Przebudowa parku z Rynkiem – dz. 431

W projekcie przewiduje się

 •  Usunięcie części istniejących drzew /uszkodzonych, chorych, rosnących Ew. miejscu przewidzianym na prowadzenie prac archeologicznych/,  
 •  modernizacja istniejącego oświetlenia parkowego / wymiana przewodu zasilającego NN oraz15 szt. nowych opraw/,
 •  chodniki z granitu, bądź  kostki brukowej - 2000 m2
 • Prace archeologiczne w Rynku /parku/na podstawie opracowanego Programu badań archeologicznych – załącznik Nr 9
 • Wyeksponowanie fundamentów dawnego ratusza miejskiego / w przypadku odnalezienia fundamentów/.
 •  zieleń - 700 m2 nasadzenie nowych drzew, krzewów, trawników,
 •  mała architektura - 20 kpl  ławek i koszy na śmieci, fontanna
 • Zmiana systemu zasilania w energię elektryczną Rynku /Rozebranie chodników, wysepek przystankowych,  ułożenie kabli ziemnych NN, montaż nowych słupów oświetleniowych, zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną istniejących budynków mieszkalnych, wykonanie chodników z kostki brukowej

                                  

 Pawilon Archeologiczny – remont i dobudowa dz. 1210, 670 /ul. Batalionów Chłopskich/

 

 Istniejący pawilon archeologiczny o pow. 260 m2, w którym znajdują się między innymi misa chrzcielna z IX w, oraz ruiny kościoła św. Mikołaja z X w.

 • Remont pawilonu /docieplenie, nowe pokrycie, odwodnieniu i osuszenie pawilonu, wymiana okien, i drzwi, tynkowanie i malowanie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej/ zgodnie z programem zatwierdzonym przez ŚWKZ – załącznik Nr 10
 • Dobudowa pomieszczenia z lekkiej konstrukcji /54 m2/, służącego do obsługi ruchu turystycznego i pełniące funkcję punktu informacyjnego. 
 • Prace konserwatorskie misa chrzcielna z IX w, oraz ruiny kościoła św. Mikołaja z X w.

    zgodnie z programem zatwierdzonym przez ŚWKZ – załącznik Nr 11

 

Remont schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych – dz. 433

 

Oświetlenie podziemi bazyliki wraz z remontem wejścia - dz. 437

 • wymiana istniejącej instalacji elektrycznej oraz źródeł światła.
 • prac remontowo- konserwacyjne wejścia do podziemi w ustaleniu z ŚWKZ

 Iluminacja bazyliki – dz. 437

 

 • Ułożenie kabla ziemnego NN wraz z siecią reflektorów zamontowanych w istniejących trawnikach.

                       

Remont szaletu – dz.  360/1

 • Remont sanitariatów, wymiana glazury ściennej i podłogowej, remont stropodachu oraz     wejścia do szaletu.                                                            

Ścieżka na odcinku Plac Solny – Grodzisko – dz. 1065, 672, 677, 1199, 501/2, 509/1, 531/5, 493/2, 494/2

 

 • Remont istniejących chodników i nawierzchni drogi / chodniki wymiana płyt na  kostkę brukową, remont nawierzchni asfaltowej/  

 

 Grodzisko – dz. 632

 • Prace archeologiczne oraz wyrównanie nawierzchni wewnątrz grodziska zgodnie z zatwierdzonym przez ŚWKZ programem - załącznik Nr 9

 

 

II. Urządzenie ścieżki historycznej, dla których decyzją Nr 13/05 z dnia 15.03.2005 roku ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej – załącznik Nr 8

 

Ścieżka dydaktyczna od Grodziska obok Sochacki /zwyczajowa nazwa starorzecza rzeki/ wraz z mostkiem drewnianym i odmuleniem starorzecza do terenów rekreacyjnych – dz. 590/1, 678, 549, 531/2, 1200, 675

Ścieżka szer. 2 m o nawierzchni żwirowej i pow.1900 m2 wraz z kładką o dł. 26 mb nad starorzeczem rzeki Nidy. Na trasie ścieżki planuje się urządzenie ogródków dydaktycznych /12 szt./ z ławkami i tablicami informacyjnymi, w których zostanie nasadzona roślinność charakterystyczna dla terenu Ponidzia, bądź ogródki dydaktyczne opisujące dzieje Wiślicy na przestrzeni wieków IX-XX. Planuje się również wyczyszczenie istniejącego starorzecza z nieczystości; gałęzie, odpady złom itp.

Ścieżka swój bieg będzie rozpoczynać obok grodziska, a kończyć się na parkingu zlokalizowanym obok istniejących terenów rekreacyjno - sportowych.

 

Tereny rekreacyjno – sportowe – dz 485, 486/3, 486/4, 675          

 

Na urządzonych w roku 2006 terenach rekreacyjno - sportowych o pow. 10000 m2  znajdują się boiska do mini piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki, drewniana estrada, „Kurna chata” – grill, ponad 2000 m2  alejek spacerowych, plac zabaw dla dzieci oraz wyeksponowane fundamenty ruin kościoła św. Ducha.

            Tereny te ze względu na brak środków nie zostały oświetlone, brak jest również drzew i krzewów. W związku z powyższym planuje się montaż 15 szt. stylowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami / ziemny przewód elektryczny zasilający został położony w roku 2006/ , wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ilości 450 szt,

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: 71.32.00.00-7-  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 1. koncepcja, zebranie materiałów  - 1 miesiąc od  dnia podpisania umowy,
 2. projekt budowlany do pozwolenia na budowę– 3 miesiące od dnia podpisania umowy,
 3. projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa– do 30 listopada 2009 roku.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.1.1 Złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.1.2 Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.2.1 Złożenie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 

Za spełnianie warunków Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej dwie usługi projektowe związane z projektowaniem obiektów zabytkowych, w tym aranżacja przestrzeni historycznej tożsame z zakresem i wartością zamówienia w okresie ostatnich 3 lat z tym, że wartość kosztorysowa każdej z wykazanej usługi nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 zł.

1.2.2 Złożenie wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował  – Załącznik nr 6 do SIWZ,

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

 1. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
 2. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń,
 3. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 4. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

1.2.3 Złożenie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla każdej wykazanej osoby należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności tej osoby do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie wymaga dokumentów.

 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.4.1 Złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.  

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK