Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-2/09

Numer sprawy : OR-341-2/09
2009-07-07
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 25.08.2009 roku.

 

Numer sprawy: Or-341-2/09

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. " Opracowanie dokumentacji projektowej "Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieżki historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych", Nr sprawy: Or-341-2/09.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Regina Kozakiewicz Opałka, Pracownia Projektowa, Ul. Chęcińska 16E/2, 25-020 Kielce

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 148 840,00 zł a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia    03.09.2009 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1. Zakład Usług Technicznych, Architekt Wanda Grodzka, Ul. Bliska1B/5, 80-541 Gdańsk

Ocena punktowa w kryterium ceny – 16,05 pkt , łączna punktacja 16,05 pkt.

 

2. Vertical Studio, Ul. Wodna 20, 34-300 Żywiec

Ocena punktowa w kryterium ceny – 42,21 pkt , łączna punktacja 42,21 pkt.

 

 

3. Regina Kozakiewicz Opałka, Pracownia Projektowa, Ul. Chęcińska 16E/2, 25-020 Kielce

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta:

 

2.1 Oferta Nr 4 - ABM Wycena Nieruchomości , Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy Spółka Cywilna, Ul. Lipowa 65, 44-100 Gliwice

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, późn. zm) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  został wykluczony 1 wykonawca.

 

3.1 - ABM Wycena Nieruchomości , Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy Spółka Cywilna, Ul. Lipowa 65, 44-100 Gliwice

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Wiślica

                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak