Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : Or-341-1/09 (wynik)

Numer sprawy : Or-341-1/09
2009-04-10
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych

Wiślica, 10.04.2009 roku

 

Znak sprawy: Or- 341-1/09

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. " Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kobylniki, Skorocice, Koniecmosty", Nr sprawy: Or-341-1/09.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wiślica

www.ug.wislica.pl

urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.ug.wislica.pl, bip.ug.wislica.pl.

2. Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12:

- osobiście pobrać SIWZ w wersji „papierowej”,

- pocztą - w wersji „papierowej”

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

 

1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylniki dz. 1207 na długości 220 mb, szerokości 3,00 m od km 0+000 do km 0+220, w zakresie:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg w terenie równinnym,

- Koryto o głębokości 30 cm wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku,

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu.   

 

2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skorocice dz. 356 na długości 370 mb, szerokości 3,50 m od km 0+130 do km 0+500 w zakresie: 

 

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg w terenie równinnym,

- Koryto o głębokości 30 cm wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku,

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

 

3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Koniecmosty dz. 531 na długości 700 mb, szerokości 3,5 m od km 1+890 do km 2+590 w zakresie:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg w terenie równinnym,

- Koryto o głębokości 30 cm wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku,

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

 

Szczegółowy zakres określają przedmiary – załącznik Nr 6 do SIWZ

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Wspólny Słownik Zamówień CPV

45 000 000 - 7 Roboty budowlane

- Grupa robót       45 233 000 -9

- Klasa robót        45 233 140 -2

- Kategoria robót 45 233 200 - 1

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia do  31.08.2009 roku

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.2.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:  

-  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie referencje, protokoły odbioru).

Za spełnianie warunków Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej trzy roboty budowlane tj. wykonanie dróg o nawierzchni z kamienia o łącznej długości 1300 mb tożsamych z zakresem i wartością zamówienia z tym, że należy wykazać po jednej drodze  o nawierzchni z kamienia o łącznej długości 1300 mb w roku w okresie 5 lat .

 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- zamawiający nie wymaga dokumentów

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna..

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

 

100

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 30.04.2009 roku do godz. 8:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Sekretariat (I piętro)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 30.04.2009 roku, o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 13 (I piętro)

                        

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od 30.04.2009 roku.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia  102192-2009 z dnia 10.04.2009 roku.

 

                                                                                         Wójt Gminy Wiślica

                                                                                      mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

 

WYNIK