Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11, ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : Or-341-1/09

Numer sprawy : Or-341-1/09
2009-04-10
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 06.05.2009 roku.

 

Numer sprawy: Or-341-1/09

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: Or-341-1/09: Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kobylniki, Skorocice, Koniecmosty",

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: WOD – GAZ Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych, Czesław Sztuk, Suchowola 74 a, 28-130 Stopnica

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 185 145,37 zł a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 14.05.2009 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1. WOD – GAZ Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych, Czesław Sztuk, Suchowola 74 a, 28-130 Stopnica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 4 oferty:

 

2.1 Oferta Nr 1 - Zakład Remontowo-Budowlany, Mieczysław Dudek, 28-230 Połaniec, Ul. Żapniowska 11.

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.2 Oferta Nr 2 - Firma Handlowo Usługowea BUD-MAR Marcin Chłond, Celiny 52, 26-020 Chmielnik.

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.3 Oferta Nr 3 - Firma KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE, Anna Kwiatkowska, 28-100 Busko Zdrój, ul. C.K Norwida 2.

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.4  Oferta Nr 4 - Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy, Ul Nadstawie 26 b, 28-220 Oleśnica.

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostali wykluczeni 4 wykonawcy.

 

3.1 - Zakład Remontowo-Budowlany, Mieczysław Dudek, 28-230 Połaniec, Ul. Żapniowska 11.

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

 

3.2 - Firma Handlowo Usługowea BUD-MAR Marcin Chłond, Celiny 52, 26-020 Chmielnik.

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

 

3.3 - Firma KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE, Anna Kwiatkowska, 28-100 Busko Zdrój, ul. C.K Norwida 2.

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

 

3.4 - Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy, Ul Nadstawie 26 b, 28-220 Oleśnica.

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Wiślica

                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak