Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-8/08 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-8/08
2008-09-19
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawo Zamówień Publicznych

Wiślica, dnia 19.09.2008 roku.

 

Numer sprawy OR-341-8/08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2008/2009 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy”. Numer sprawy OR-341-8/08

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Wislica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wislica

www.ug.wislica.pl.

urzad@ug.wislica.pl  

Godziny urzędowania od pn-pt 7:00-15:00  

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.ug.wislica.pl,  bip.ug.wislica.pl

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12: - osobiście pobrać SIWZ w wersji papierowej lub pocztą od  poniedziałku do piątku, w godz. 07:00 - 15:00.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiot zamówienia dotyczy:

- Dostawy węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2008/2009 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

4.2 Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Hołudzy, Chotlu Czerwonym, Skotnikach Dolnych oraz Przedszkola w Wiślicy w ilości:

            - węgiel orzech I - o wartości 30 000 Kcl ilość 50 ton

            - miał węglowy - o wartości   22 000 Kcl ilość 50 ton

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :10000000-3 – węgiel kamienny miał

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia - sezon grzewczy 2008/2009 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2009 roku.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

 

A. Złożenie następujących dokumentów i załączników:

1) Formularza ofertowego - wypełniony i podpisany przez wykonawcę -  załącznik Nr 1 do SIWZ,

2) Aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3) Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

4) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik Nr 2 do SIWZ.

5) Wykazu podwykonawców – załącznik Nr 3 do SIWZ.

 

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - załącznik Nr 2 do SIWZ.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

Zamawiający nie wymaga dokumentów.

 

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".  

 

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

E.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

 

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  

 

F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

 

F.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

F.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA - 100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.09.2008 roku do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wislica

Sekretariat I piętro

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 26.09.2008 roku, o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wislica

Pokój nr 13 (I piętro)               

 

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 26.09.2008 roku.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 227739-2008 data ogłoszenia w BZP 19.09.2008 roku.

 

                                                                                    Wójt Gminy Wiślica

                                                                                mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK