Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIKI - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/08

OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 16.09.2008 roku.

Numer sprawy OR-341-7/08

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-7/08. Nazwa zadania:  „Dostawa  oleju  opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2008/2009 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców

 

Zadanie Nr 1  „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy oraz Muzeum” w ilości 100 000 litrów złożoną przez  Wykonawcę PETROLIS Sp. z o.o, ul. Władysława Jagiełły 10 A/204, 26-700 Zwoleń.

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę w zakresie zadania Nr 1 , tj. 309 000,00 zł brutto  a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 24.09.2008  roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu na zadanie Nr 1 to jest  „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy oraz Muzeum” złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

1. Oferta Nr 1 – STACJA PALIW  „ANGIELSCY” Sp.j. Śladków Mały, 26-020 Chmielnik

Ocena punktowa w kryterium ceny – 98,10 pkt , łączna punktacja 98,10 pkt.

2. Oferta Nr 2 - PETROLIS Sp. z o.o, ul. Władysława Jagiełły 10 A/204, 26-700 Zwoleń.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

Zadanie Nr 2Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Hołudzy, Chotlu Czerwonym, Skotnikach Dolnych oraz Przedszkola w Wiślicy”.

Działając na podstawie art. 93, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) -  Zamawiający unieważnia postępowanie w części - Zadania Nr 2 – w wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta w zakresie Zadania Nr 2.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty:

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

                                                                                           Wójt Gminy Wiślica

                                                                                       mgr inż. Stanisław Krzak