Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/08 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-6/08
2008-08-19
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych

Wiślica, dnia  19.08.2008 roku

 

Numer sprawy OR-341-6/08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-6/08.. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków i miejscowości Ostrów.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) GMINA WIŚLICA zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA WISLICA

UL. OKOPOWA 8

28-160 WIŚLICA

www.ug.wislica.pl

urzad@ug.wislica.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.ug.wislica.pl, bip.ug.wislica.pl.

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12:

- osobiście pobrać SIWZ w wersji „papierowej”,

- pocztą - w wersji „papierowej”

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

I. Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Jurków od km 0+000 do 0+425, odcinek o długości 425 mb.,  w tym: 350 mb współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, 75 mb z budżetu gminy.

Zakres  zamówienia zawiera:

1. Podbudowa

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni

- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm.

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna o grubości 14 cm.

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna o grubości 7 cm.

2. Nawierzchnia

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

3. Pobocza

- Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 4 cm. Transport samochodem samowyładowczym 10-15 ton.

 

II. Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ostrów od km 0+460 do km 1+160 odcinek na długości 700 mb. współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Zakres  zamówienia zawiera:

1. Podbudowa od km 0+460 do km 0+920

- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 15 cm. Transport samochodem samowyładowczym 10-15 ton.

2. Podbudowa od km 0+920 do km 1+160

- koryta wykonane mechanicznie głębokości 35 cm w gruncie kat. II – VI  na całej szerokości jezdni.

- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm.

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna o grubości 14 cm.

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna o grubości 7 cm.

3. Przepusty pod koroną drogi

- wykonanie przepustu rurowego wraz z wykonaniem ławy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm, wykonaniem naziomu i podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 36 cm – rury betonowe zbrojone o średnicy 50 cm.

- przepusty rurowe – ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm.

4. Zjazdy na działki

- przepusty rurowe pod zjazdami wraz z wykonaniem ław z kruszywa kamiennego gr. 20 cm, wykonaniem naziomu i podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm – rury betonowe zbrojone o średnicy 50 cm.

5. Rowy

- kopanie rowu odwadniającego koparkami podsiębiernymi pojemność łyżki 0,25 m3, z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z uzupełnieniem poboczy, nadmiar ziemi – transport samochodem samowyładowczym od 5- 10 t na odległośc do 1 km, grunt kat. III.

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

45 000 000 - 7 roboty budowlane

45 233 000-9

45 233 140-2

45 233 200-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

wymagany termin wykonania robót do 30 październik 2008 roku.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

4.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

4.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

 

5.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

5.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru).

Należy wykazać po dwie roboty budowlane tj.

1.  wykonanie dwóch  dróg o nawierzchni z kamienia o długości nie mniejszej niż 700 m, tożsamych z zakresem i wartością zamówienia

2. wykonanie dwóch dróg o nawierzchni  z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o długości nie mniejszej niż 425 m  tożsamych z zakresem i wartością zamówienia.

3. wykonanie dwóch rowów odwadniających o długości nie mniejszej niż 200 mb

 

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

 

100

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 09.09.2008 roku do godz. 08:00

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Sekretariat (I piętro)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 09.09.2008 roku, o godz. 08:10

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój Nr 13 (I piętro)

                    

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 09.09.2008 roku..

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 193949-2008, data ogłoszenia w BZP 19.08.2008 roku

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK