Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/08

Numer sprawy : OR-341-6/08
2008-08-19
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 22.09.2008 roku.

Numer sprawy OR-341-6/08

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-6/08. Nazwa zadania:  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków i miejscowości Ostrów w tym:

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków od km 0+000 do 0+425, odcinek o długości 425 mb.,  w tym: 350 mb współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, 75 mb z budżetu gminy.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów od km 0+460 do km 1+160 odcinek na długości 700 mb. współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: WOD – GAZ Zakład Robót Inżynieryjno Transportowych Czesław Sztuk Suchowola 74 a, 28-130 Stopnica

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 137 820,00 (netto), 168 140,40 zł (brutto) a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 29.09.2008 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1. Oferta Nr 1 -  WOD – GAZ Zakład Robót Inżynieryjno Transportowych Czesław Sztuk, Suchowola 74 a 28-130 Stopnica,

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

2. Oferta Nr 2   KWIAT-KOP Budownictwo Roboty Ziemne Anna Kwiatkowska, Ul. C.K Norwida 2, 28-100 Busko Zdrój

Ocena punktowa w kryterium ceny – 87,16 pkt , łączna punktacja 87,16 pkt.

 

3. Oferta Nr 3 Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy Ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 89,26 pkt , łączna punktacja 89,26 pkt.

 

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty:

 

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni  wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                                 mgr inż. Stanisław Krzak