Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/08 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-5/08
2008-07-31
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych

Wiślica, dnia 31.07.2008 roku.

 

Numer sprawy Or-341-5/08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009, numer sprawy Or-341-5/08.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wislica

www.ug.wislica.pl

urzad@ug.wislica.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.ug.wislica.pl,  bip.ug.wislica.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12: - osobiście pobrać SIWZ w wersji papierowej - pocztą

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Opis przedmiotu zamówienia

   1.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy - Dowozu dzieci do szkół z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony  na niżej podanych trasach:.

Trasa nr 1:  Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km w tym:

- Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do  Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych – 20 osób,

- Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 28 osób,

- Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowa w Wiślicy i Gimnazjum z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec  - 87 osoby, (docelowo).

Trasa nr 2:  Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica długość trasy około16 km w tym:

- Przewóz dzieci z miejscowości Łatanice do Szkoły Podstawowej w Hołudza - 24 osoby

- Przewóz dzieci z miejscowości Gluzy, Chotel Czerwony Gaj, Poddębie, Zagórze do Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym - 17 osób

- Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony – 61 osób – (docelowo)

Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)

   1.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: dowozu i odwozu dzieci z miejscowości: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki.

Trasa:   Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów (obok posesji pana Kupisa) , Wiśniówki (obok przetwórni), Wiślica - długość trasy około12 km ilość dzieci na trasie 22 osób

Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)

Odowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy w terminie  przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki godzina rozpoczęcia odwozu 14:15:

              60117000-1        - wynajem pojazdów do przewozu osób wraz z kierowca

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 2.

3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.  

4. Przewoźnik zapewni na swój koszt opiekuna dowożonym dzieciom,

5. W przypadku awarii taboru podstawowego w ciągu 20 minut wykonać usługę zastępczą.

6. Autobusy/busy w godzinach dowozu będą służyć wyłącznie do dowozu dzieci.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Dla całości wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia, realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu roku szkolnego 2008/2009 i trwać będzie przez 10 miesięcy, począwszy od 01.09.2008 roku

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

   1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

   1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

   1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

   2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

   2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

   2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

   2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

   3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

   3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

   3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

   3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

   3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

   3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

   3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

6. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 11.08.2008 roku do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wislicy

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wislica

Sekretariat I piętro

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 11.08.2008 roku, o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica: Okopowa 8

28-160 Wislica

Pokój nr 13 (I piętro)               

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 177545-2008, data ogłoszenia w BZP 31.07.2008 roku.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                              mgr inż. Stanisław Krzak

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK