Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK- Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/08

2008-07-31
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 20.08.2008 roku.

Numer sprawy OR-341-5/08

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-5/08. Nazwa zadania:  Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców

 

Zadanie Nr 1 - dowóz dzieci do szkół (Trasa nr 1: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec,  Wiślica, Trasa nr 2:  Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica) - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU ZDROJU SPÓŁKA AKCYJNA, UL BOHATERÓW WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 42 982,62 zł netto, 45 991,40 zł brutto  a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Zadania Nr 2:dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wislicy i Gimnazjum w Wiślicy (Trasa: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki , Wiślica i z powrotem) - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK,  28-160 WIŚLICA, SZCZERBAKÓW 32

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 17 955,96 zł netto, 19 212,88 zł brutto  a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.08.2008 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1.1. Na Zadanie Nr 1 - dowóz dzieci do szkół (Trasa nr 1: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec,  Wiślica, Trasa nr 2:  Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica)

1.1.1. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU ZDROJU SPÓŁKA AKCYJNA UL BOHATERÓW WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

- Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

1.1.2. NNIEREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA, 28-100 BUSKO ZDRÓJ, UL WARYŃSKIEGO 20

- Ocena punktowa w kryterium ceny – 91,28 pkt , łączna punktacja 91,28 pkt.

 

1.2. Zadania Nr 2:dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wislicy i Gimnazjum w Wiślicy (Trasa: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki , Wiślica i z powrotem)

1.2.1. PRZEWÓZ OSÓB OPOZDA WITOLD & WIŚNIEWSKI RYSZARD, 228-160 WIŚLICA, KUCHARY 54

- Ocena punktowa w kryterium ceny – 92,08 pkt , łączna punktacja 92,08 pkt.

1.2.2. Przewóz Osób Sylwester Lasak,  28-160 Wiślica, Szczerbaków 32

- Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty:

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                                          mgr inż. Stanisław Krzak