Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotychrównowartości 5278000 EURO - Numer sprawy : OR-341-4/08 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-4/08
2008-07-24
Przetarg nieograniczony o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotychrównowartości 5278000 EURO

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) GMINA WIŚLICA zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina  Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

NIP 655-184-01-01

REGON 291010843

www.ug.wislica.pl

e-mail: urzad@ug.wislica.pl


2) Rodzaj zamawiającego
Administracja samorządowa

3) Przedmiot zamówienia

3.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Wiślica
 

3.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Nie przysługuje odwołanie
4.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

I. Ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego na budynku, wymiana stolarki okiennej - Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy na ul. Kilińskiego.

II. Wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, przebudowa schodów zewnętrznych - Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Batalionów Chłopskich.

III. Wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem -Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robót budowlanych, książki przedmiarów.

4) Wspólny słownik zamówień (cpv)

 

KOD CPV

OPIS ROBÓT

45261410-1

45261214-7

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM

45421125-6

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

45321000-3

45324000-4

WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM

45262300-4

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

45261213-0

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

45321000-3

OCIEPLENIE STROPU

5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w dniach: 30

 

8) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odrzucenia oferty, do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł, ( słownie: cztery tysiące złotych)

1.Wadium należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert w formie określonej w ustawie pzp

2.Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

3.Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

4.W wypadku składania wadium pieniężnego należy je wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju/Oddział w Wiślicy 48848000042002006002840001, wadium w pozostałych formach należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 2 (parter).

5.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

6.Do pozostałych spraw związanych z wadium stosuje się stosowne przepisy ustawy pzp

9) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  • złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
  • spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania,
  • spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a wynikające z innych ustaw.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2,

b) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych potwierdzonych:

- złożeniem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę,

- złożeniem aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego wykonawcę,,

c) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia potwierdzonego:

- sporządzonym i załączonym do oferty wykazem wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania/zamawiającego oraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie -załącznik nr 4. Wymagane jest wykazanie wykonania minimum, co najmniej czterech robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, których o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 zł (w ramach oddzielnej umowy). Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że wykazane robota została wykonana należycie. Roboty tożsame z przedmiotem zamówienia to roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie budynków. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie należyte wykazanej roboty są: referencje.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.

d) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia potwierdzone:

- sporządzonym i załączonym do oferty wykazem osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 5.

Wymagane jest wykazanie:

- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

Do wykazu należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz ważne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.

e) znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia potwierdzone:

- sprawozdaniem finansowym, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, złożą informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem na załączniku nr 3, - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe tj. 2005, 2006, 2007, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Wymagane jest wykazanie obrotu łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe lub za okres prowadzenia działalności, jeżeli jest krótszy w wysokości niemniejszej niż cena ofertowa brutto.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każ­dy podmiot.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.

- informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 100% oferowanej ceny brutto lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 100% oferowanej ceny brutto, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każ­dy podmiot.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każ­dy podmiot.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.

4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego

 

1. Oferta (sporządzony według wzoru druku załączonego przez Zamawiającego) – załącznik nr 1  do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub aktualnego zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub aktualne zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru druku stanowiącego – załącznik nr 2  do SIWZ) .

6. Sprawozdania finansowe lub informacja o sytuacji finansowej – załącznik nr 3 do SIWZ

7. Wykaz potwierdzający posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. WYKAZ ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (sporządzony według wzoru druku stanowiącego– załącznik nr 4  do SIWZ).

8.  Dokumenty potwierdzające, że wykazana w załączniku nr 4 do SIWZ robota budowlana została wykonana należycie.

9. Wykaz potwierdzający dysponowanie przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (sporządzony według wzoru druku stanowiącego – załącznik nr 5  do SIWZ.

10. Dokumenty potwierdzające posiadanie, przez osoby wykazane w załączniku nr 5 do SIWZ, uprawnień budowlanych oraz ważne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

11. Wykaz podwykonawców (sporządzony według wzoru druku stanowiącego– załącznik nr 6  do SIWZ.

12. Zestawienie kosztorysów ofertowych (sporządzone według wzoru druku stanowiącego– załącznik nr 7  do SIWZ) .

13. Kosztorysy ofertowe (sporządzone według wzorów druków stanowiących załączniki nr: 9a, 9b, 9c do SIWZ).

14. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

15. Dowód wniesienia wadium.

16. Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

17. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia Wykonawcy

10) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

11) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

12) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.ug.wislica.pl, bip.ug.wislica.pl

13) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12: - osobiście pobrać SIWZ w wersji papierowej - pocztą

14) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

15) Termin składania ofert:

Data: 14.08.2008 roku do godziny: 08:00

Miejsce:

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

 28-160 Wiślica

Sekretariat (I piętro)

Termin otwarcia

16) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 14.08.2008 roku, o godz. 08:10

 Miejsce:

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój Nr 13 (I piętro)

17) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 dni

18) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

19) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

20) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

21)Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 170819-2008, data ogłoszenia w BZP 24.07.2008 roku


                                                                          Wójt Gminy Wiślica

                                                                       mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK