Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotychrównowartości 5278000 EURO - Numer sprawy : OR-341-4/08

 

Numer sprawy : OR-341-4/08
2008-07-24
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 03.09.2008 roku.

Numer sprawy OR-341-4/08

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-4/08. Nazwa zadania:  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Wiślica

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Remontowo –Budowlany, Andrzej Olesiński, Wolica Nr 21, 28-100 Busko Zdrój  

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 193 340,87 zł netto, 235 875,86 zł brutto  a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 12.09.2008 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

2. Oferta Nr 1 Zakład Remontowo –Budowlany, Andrzej Olesiński, Wolica Nr 21,              28-100 Busko Zdrój  

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty:

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Wislica

                                                                                          mgr inż. Stanisław Krzak